Risk Esaslı Sigorta Prim Tarifesi

Tarifeye göre prim tutarları, kredi kuruluşlarının her yıl Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları sonu itibarıyla düzenledikleri mali tabloları esas alınarak hesaplanan sigortalı mevduat ve katılım fonları ile sigorta prim oranlarının çarpılması suretiyle belirlenmektedir. Kredi kuruluşları sermaye yeterliliği, aktif kalitesi, karlılık, likidite ve diğer risk faktörleri olarak belirlenen beş bölüm altında yer alan toplam 14 adet risk faktörü üzerinden değerlendirilmekte olup, her bir bölüm için belirlenmiş olan eşik değerlere göre en düşük “0” ve en yüksek “100” değer aralığında toplam puan almaktadırlar.

Yapılacak hesaplamalar sonucunda, toplam puanlarına göre A, B, C, ve D şeklindeki dört prim kategorisinden birisine dahil olan kredi kuruluşları için ilgili prim kategorisine karşılık gelen prim oranları esas alınmaktadır.

Prim kategorileri ve prim oranları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Tabloda yer alan prim oranlarına Büyüklük Faktörü belirli bir tutarın üzerinde olan kredi kuruluşları için onbinde 2, belirli tutarların arasında kalan kredi kuruluşları için onbinde 1 ilave edilerek, sigorta prim oranı belirlenir. Büyüklük Faktörü; kredi kuruluşlarının bilançosundaki aktif, gayrinakdi kredi ve yükümlülükler ile taahhütlerin (cayılabilir taahhütler hariç) toplamından oluşur. Söz konusu tutarlar her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yıl sonu itibarıyla hesaplanan üretici fiyatları genel endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artışı oranında artırılır. Büyüklük Faktörü’ne ilişkin güncel tutarlara TMSF Yıllık Faaliyet Raporları’nın ilgili bölümünden ulaşılabilir.

 

Bkz: “Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik”