Sigorta Primlerinin Tahsili ve Denetim Süreci

Kredi kuruluşlarınca ödenmekte olan sigorta primlerinin ödeme sürecinin denetimi ve tutarların doğrulanması BDDK ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde gerçekleştirilmektedir. Kredi kuruluşları finansal göstergelerini BDDK tarafından kurulan Bankacılık Veri Transfer Sistemi’ne (BVTS) girmektedirler. Diğer yandan, sigorta prim tarifesindeki risk faktörlerine ilişkin değerleri ve sigorta prim matrahını içeren sigorta prim cetvelini ilgili dönemi izleyen 45’inci günün sonuna kadar TMSF’ye göndermektedirler.

Kredi kuruluşunca hazırlanarak TMSF’ye gönderilen sigorta prim cetvelindeki değerlerin doğruluğu, BDDK ile TMSF arasında yapılan bilgi paylaşımı ve işbirliği protokolü çerçevesinde TMSF’nin de kullanımına açılan BVTS üzerinden teyit edilmekte ve ilgili kredi kuruluşuna prim oranı ve ödeyeceği prim tutarı TMSF tarafından bildirilmektedir.

Kredi kuruluşları, bildirilen tutarı ilgili dönemi izleyen ikinci ayın son işgününe kadar TCMB nezdindeki Fon hesaplarına yatırmaktadır. Gerek ödemeye kadar geçen sürede, gerekse ödemeden sonraki dönemde kredi kuruluşlarının ödeyecekleri prim tutarlarını etkileyecek değişiklikler, TMSF tarafından BVTS üzerinden devamlı surette takip edilmektedir.

BDDK tarafından ilgili kredi kuruluşunda yapılan denetimler sonucunda primin eksik ya da fazla yatırıldığının tespiti halinde, gerekli sistemsel iyileştirmelerin yapılması hususunda ilgili kredi kuruluşu yönlendirilmekte, diğer taraftan Fon tarafından da ilave tahsilat ya da iade/mahsup işlemleri gerçekleştirilmektedir.

 

Bkz: “Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik”