Mevduat Sigorta Kapsamı ve Limiti

Türkiye'de faaliyet gösteren bir kredi kuruluşunun yurt içi şubelerinde gerçek kişiler adına açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden; a) Tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının; b) Katılma hesapları birim hesap değerleri ve özel cari hesapların; 200 bin TL'ye (İki yüz bin TL’ye) kadar olan kısmı sigorta kapsamındadır.

Mevduat sigortası limiti 01.01.2022’den itibaren geçerli olmak üzere; her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak, takvim yılı başından geçerli olmak üzere, Fon Kurulu tarafından artırılacaktır. (16 Aralık 2021 tarih ve 31691 sayılı Resmi Gezete Yayımlanan Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları İle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Md.4)