OHAL Süreci ve Kayyımlık

Ülkemizde  15.07.2016 tarihinde yaşanan darbe teşebbüsü sonrasında, Anayasa’nın 120. maddesi kapsamında; 20.07.2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde 21.07.2016 tarihinden başlamak üzere olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmiştir.

Darbe teşebbüsü ve terörle mücadele çerçevesinde alınması zaruri olan tedbirler ile bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile çeşitli konularda düzenlemeler yapılmış / yapılmaktadır.

OHAL sürecinde, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan kurum ve kuruluşların bir kısmı (örn: özel okullar, özel sağlık kuruluşları, yurt, vakıf, özel radyo ve televizyon kuruluşları ....vb.)  kapatılmış ve kapatılan söz konusu kurum ve kuruluşların bağlı oldukları şirketlerin ticaret sicilden terkini yapılarak, bunların devralınan varlıkları Hazine’ye devredilmiştir.

Bununla birlikte, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK)’nun Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini’ni düzenleyen 133. Maddesi uyarınca, hakim veya mahkemeler tarafından bir kısım şirkete de kayyım ataması yapılmıştır.

Resmi Gazete’nin 01.09.2016 tarih ve 2918 sayılı mükerrer nüshasında yayımlanan 674 sayılı KHK’nın (10.11.2016 tarihli 6758 sayılı Kanun ile kanunlaşmıştır) 19 ve 20. maddeleri kapsamında; FETÖ/PDY terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 133’üncü maddesi uyarınca kayyım atanan/atanacak olan şirketlerdeki kayyımlık görev ve yetkilerinin TMSF’ye devredilmesine karar verilmiş ve aynı KHK ile söz konusu şirket ve varlıkların satış ve tasfiyesine ilişkin hükümler de düzenlenmiştir.

Sonrasında yayınlanan çeşitli KHK’lar ile; kayyımlık görevi TMSF’ye devredilen veya kayyım olarak TMSF’nin atandığı şirketler ve varlıklar ile ilgili ek düzenlemeler yapılmış ve yetkili hakim veya mahkeme tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan gerçek ve tüzel kişilerin yüzde elliden daha az ortaklık payı olduğu şirketlerde, bu payların yönetimi ve temsili amacıyla TMSF’nin Hisse/Pay Kayyımı (Kısmi Kayyımlık) olarak atananabileceği ile gerçek kişilerin şahsi mal varlıkları için de TMSF’nin Kayyım olarak görevlendirilebileceğine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Ayrıca, kapatılan gazete ve dergiler, yayınevi ve dağıtım kanalları ile özel radyo ve televizyon kuruluşlarına ait olan taşınırlar ve her türlü mal varlığı, alacak ve haklarına ilişkin olarak; 674 sayılı KHK’da yer alan “… devralınan varlıkların satış ve tasfiyesini teminen Maliye Bakanlığınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmesi durumunda da uygulanır…” hükmü ve Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün 22.09.2016 tarihli ve 25734 sayılı Olurları kapsamında; söz konusu medya ve basın kuruluşlarının varlıkları da satış ve tasfiyesini teminen TMSF’ye devredilmiş olup devredilen varlıkların satışından elde edilecek tutarlar Maliye Bakanlığına aktarılacaktır.