Diğer Uluslararası Kuruluşlar

Finansal Sektör Değerlendirme Programı (Financial Sector Assessment Program), IMF Sözleşmesi Madde 4 gereğince yapılan gözden geçirmeler kapsamında, IMF tarafından finansal sektörleri  sistemik öneme sahip olduğu kabul edilen ve  G20 üyesi ülkelerin tamamının  içinde yer aldığı 29 ülke için  5 yılda bir yapılması zorunlu  olan bir değerlendirme programıdır.

Kısaca FSAP olarak adlandırılan Finansal Sektör Değerlendirme Programı kapsamında ülkelerin finansal sektörleri derinlemesine değerlendirmeye tabi tutulur. Gelişmiş ülkelerde FSAP incelemesi sadece IMF tarafından yürütülürken gelişmekte olan ülkelerde IMF ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa gerçekleştirilir.

FSAP incelemeleri iki ana bileşenden oluşur:

 • IMF’nin sorumluluğunda yapılan  Finansal İstikrar Değerlendirmesi
 • Dünya Bankası’nın sorumluluğunda gerçekleştirilen Finansal Gelişmişlik Değerlendirmesi

FSAP incelemelerinin kapsamı aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde üç ana konu başlığı altında toplanır:
 

Düzenleme ve Denetleme

(Uluslararası Standartlara Uyumun Değerlendirilmesi)

Finansal İstikrarın Analizi ve Değerlendirilmesi

Finansal Gelişmişliğin Değerlendirilmesi

Bankacılık denetleme (BCP)

Kırılganlıkların analizi ve sistemik riskler

Finansal sistemin gelişimi (Bankacılık, Sigortacılık, Sermaye Piyasaları, Altyapılar)

Sigortacılık denetleme (ICP)

Stres testleri

Finansal tabana yayılma

Sermaye piyasaları denetleme (IOSCO)

Sistemik riskin takibi ve yönetimi-Politika çerçevesi ve araçlar

Ülkeye özgü diğer gelişim alanları

Finansal  sektör altyapıları (PFMI)

Kriz yönetimi çerçevesi ve kapasitesi

 

Kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi (AML/CFT) (FATF)

 

 

Mevduat sigortacılığı ve çözümleme (FSB KA ve IADI Prensipleri)

 

 

FSAP incelemeleri sonucunda IMF ve Dünya Bankası tarafından aşağıda listelenen kapsam ve nitelikte raporlar hazırlanır:

 • IMF Finansal Sistem İstikrar Değerlendirmesi (FSSA)

Geniş kapsamlı değerlendirmeler ve kurumlar için öneriler içeren bu rapor IMF Yönetim Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra yayımlanır.

 • Dünya Bankası Finansal Sektör Değerlendirmesi (FSA)

IMF tarafından hazırlanan raporla aynı statüde hazırlanır ve Dünya Bankası tarafından yayımlanır.

 • Detaylı Değerlendirme Raporları (DARs)

Bankacılık, sigortacılık, sermaye piyaları gibi çeşitli sektörlerde uluslararası standart ve normlara uyum düzeyinin değerlendirildiği bu raporlar ancak ilgili ülkenin izni ile yayımlanır.

 • Teknik Notlar (TN)

FSSA ve FSA raporlarında yer alan tespit ve önerileri desteklemek üzere belirli konularda yapılan detaylı analizleri içeren raporlar olup  yayımlanması ilgili ülkenin izni ile mümkün olmaktadır.

 • Aide Memorie (Not)

FSAP sürecinin sonucunda hazırlanan bir çalışma raporu FSAP inceleme ekibi tarafından  kullanılır, yayımlanmaz.

Ayrıca, her beş yılda bir gerçekleşen FSAP incelemelerini takiben üçüncü yılda FSAP bulgu ve öenerileri konusundaki gelişmelerin izlenmesi amacıyla FSB tarafından ülke emsal değerlendirme (country peer review) çalışmaları da yapılmaktadır.

FSAP Türkiye Raporları

Ülkemizde ilk FSAP incelemesi 2006 yılında, ikinci değerlendirme 2011 yılında, son  değerlendirme ise 2016 yılında gerçekleştirilmiştir. 2016 yılında gerçekleştirilen FSAP  incelemesi diğer değerlendirmelere kıyasla daha kapsamlı olup bu inceleme ve gözden geçirme süreci sonucunda 7 farklı konuda teknik not, 3 farklı sektör için detaylı inceleme raporu (DAR) ve sonuç raporları (FSSA ve  FSA) hazırlanmıştır.

Teknik Notlar

 • Sistemik Riskin Gözetimi ve Yönetimi
 • Kriz Yönetimi, Banka Çözümleme ve Finansal Sektör Güvenlik Ağı
 • Banka ve Şirketler  kesimi Stres Testleri
 • Sistemik Likidite Yönetimi
 • Sermaye Piyasalarının Gelişimi
 • İslami Finans
 • Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanının Önlenmesi

Detaylı Sektörel  İnceleme Raporları (DAR)

 • Bankacılık sektörü (Basel Prensiplerine uyumu, BCP),
 • Sigortacılık sektörü (IAIS Temel Prensiplerine uyumu,  ICP)
 • Finansal Sektör Altyapıları (CPMI-IOSCO Prensiplerine uyumu)

Sonuç  Raporları

 • Finansal Sistemin İstikrarını Değerleme Raporu (FSSA, IMF)
 • Finansal Sektör Değerleme Raporu (FSA, Dünya Bankası)

FSAP kapsamındaki incelemelerde Kurumumuz mevduat sigortacılığı ve banka çözümleme konularındaki  düzenleme ve faaliyetleri yönünden değerlendirilmiş olup söz konusu  FSAP inceleme raporlarına aşağıda listelenen linklerden erişim sağlanabilir:

2006 Yılı  FSAP  Türkiye  İncelemesi

 • Finansal Sistemin İstikrarını Değerleme Raporu (FSSA, 9 Kasım 2007)

http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2016/12/31/Turkey-Financial-System-Stability-Assessment-21442

 • Finansal Sektör Değerleme Raporu (FSA, 9 Haziran 2008)

http://documents.worldbank.org/curated/en/487131468112141753/pdf/411370SecM200710435.pdf

2011 Yılı FSAP Türkiye İncelemesi

 • Finansal Sistemin İstikrarını Değerleme Raporu (FSSA, 7 Eylül 2012)

http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2016/12/31/Turkey-Financial-System-Stability-Assessment-26245

2016 Yılı FSAP Türkiye İncelemesi

Sonuç  Raporları

 • Türkiye: Finansal Sistemin İstikrarını Değerleme Raporu (FSSA, 3 Şubat 2017)

http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/02/03/Turkey-Financial-Sector-Assessment-Program-Financial-System-Stability-Assessment-44617

 • Türkiye: Finansal Sektör Değerleme Raporu (FSA, 5 Şubat 2017)

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/26017/Turkey-FSAP-UpdateII-FSA-Public-01312017.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Detaylı Sektörel  İnceleme Raporları (DAR)

 • Bankacılık sektörü (Basel Prensiplerine uyumu, BCP), (8 Şubat 2017)

http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/02/08/Turkey-Financial-Sector-Assessment-Program-Detailed-Assessment-of-Observance-of-the-Basel-44641

 • Sigortacılık sektörü (IAIS Temel Prensiplerine uyumu,  ICP),  (8 Şubat 2017)

http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/02/08/Turkey-Financial-Sector-Assessment-Program-Detailed-Assessment-of-Observance-of-the-IAIS-44642

 • Finansal Sektör Altyapıları (CPMI-IOSCO Prensiplerine uyumu) (8 Şubat 2017)

http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/02/08/Turkey-Financial-sector-Assessment-Program-detatiled-assessment-of-Observance-Assessment-of-44640