TMSF / IADI Hakkında

IADI, 08.05.2002 tarihinde rehberliği ve uluslararası işbirliğini teşvik ederek mevduat sigortacılığı verimliliğini artırabilmek için kurulmuştur. TMSF, halen toplam 84 üyesi olan IADI’nin kurucu üyeleri arasında yer almaktadır. Ayrıca, TMSF IADI’nin İcra Kurulu üyesi olarak da IADI’nin en üst düzeyde yürüttüğü stratejik çalışmalara katkı sağlamaktadır.

IADI, mevduat sigorta sistemi kurmayı veya mevcut sistemini değiştirmeyi düşünen ülkelere rehberlik yapmak ve uluslararası düzeyde kabul görecek mevduat sigortacılığına ilişkin temel prensipleri belirlemek amacıyla, Basel Bankacılık Denetleme Komitesi (BCBS) ile birlikte yürütülen ortak çalışmalar neticesinde toplam 18 prensipten oluşan Etkin Mevduat Sigortacılık Sistemleri İçin Temel Prensipler (IADI Temel Prensipler) dokümanını hazırlayarak Haziran 2009’da yayımlamıştır.

Aralık 2010’da, IADI ve BCBS tarafından; IMF, Dünya Bankası, Avrupa Komisyonu ve EFDI ile yapılan işbirliği neticesinde, etkin mevduat sigortacılığı için belirlenen temel prensiplere uyumun değerlendirmesinin nasıl yapılacağına ilişkin Etkin Mevduat Sigortacılığı İçin Temel Prensiplere Uyumu Değerlendirme Metodolojisi (IADI Değerlendirme Metodolojisi) yayımlanmıştır. Nisan 2011’de IADI’nin temel prensipleri Finansal İstikrar Kurulu (FSB) tarafından oluşturulan temel standartlar külliyatına (Compendium of Standards) dahil edilmiştir.

Ancak küresel krizle birlikte ortaya çıkan ihtiyaçlar ve getirilen yeni finansal düzenleme ve standartlar çerçevesinde IADI Temel Prensipleri ve bu prensiplere ilişkin IADI Değerlendirme Metodolojisi’nde güncelleme yapma ihtiyacı doğmuştur. Bilhassa, FSB tarafından Ekim 2011’de yayımlanan Finansal Kuruluşlar için Etkin Çözümleme Rejimlerinin Temel Özellikleri (FSB Temel Özellikler) ile çözümleme alanında getirilen yeni tanımlama ve yetkiler, krize hazırlıklı olma, fonlama konularındaki yeni esaslar ve mevduat sigorta kuruluşlarının kriz yönetimi ve banka çözümleme sürecindeki rol ve önemini artıran unsurlar olarak güncelleme yapılmasını zorunlu hale getirmiştir.

Şubat 2013’te IADI tarafından oluşturulan Yönetim Komitesi başkanlığında, IADI, BCBS, Avrupa Komisyonu, EFDI, FSB, IMF ve Dünya Bankası temsilcilerinden meydana gelen ortak bir çalışma grubu tarafından yürütülen güncelleme çalışmaları tamamlanmış ve yenilenen Temel Prensipler 21 Kasım 2014 tarihinde yayımlanmıştır. Bu yenileme sonucunda, toplam 18 olan prensip sayısı 16’ya düşürülmüş ve sigortalı mevduat geri ödeme sürecinin hızlandırılması, kapsam, fonlama başta olmak üzere mevduat sigortacısının krize hazırlık, kriz yönetimi ve çözümleme alanındaki rolü ve yetkileri konusunda yapılan değişikliklerle IADI Temel Prensiplerinin FSB Temel Özellikleri ile entegrasyonu sağlanmıştır.

Ayrıca, çalışma esnasında önceden iki ayrı metin halinde yer alan IADI Temel Prensipler ve Değerlendirme Metodolojisi tek metin altında birleştirilerek IADI İcra Kurulu’nun 21 Ekim 2014 tarihli kararı ile yürürlüğe konulmak üzere FSB’ye gönderilmiştir. Bu metine ek olarak mevcut IADI Temel Prensiplere Uyumun Değerlendirilmesi El Kitabı’nın güncellenmesi çalışmalarına devam edilmiştir. Bu çalışmalar 2016 yılında tamamlanmıştır.

TMSF’nin uluslararası standartlarda hizmet veren etkin bir mevduat sigorta kurumu olarak IADI Temel Prensipleri’ne uyum düzeyinin artırılması önemlidir. Bu kapsamda; 6-9 Mayıs 2013 tarihlerinde TMSF’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Etkin Mevduat Sigorta Sistemleri için Temel Prensiplere Uyumun Değerlendirilmesi konulu Bölgesel Çalıştay sonucunda hazırlanan Değerlendirme Raporu’ndaki tespit ve öneririler doğrultusunda mevcut düzenleme ve sistemlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

Link: http://www.iadi.org/en/