Gelir ve Giderleri

TMSF Gelirleri;

  1. 5411 sayılı Bankacılık Kanunun 63 üncü maddesine göre kredi kuruluşlarının nezdlerindeki tasarruf mevduatı ve gerçek kişilere ait katılım fonlarının sigortaya tabi kısmı üzerinden ödemek zorunda olduğu primlerden,
  2. Kanunun 62 nci maddesine göre zamanaşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan,
  3. Kuruluş izni verilen bankaların kurucularının, faaliyete geçiş tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen asgari sermayenin yüzde onu tutarında TMSF’ye yatıracakları sisteme giriş payından,
  4. Kanunun 18 inci maddesi hükümleri çerçevesinde, BDDK tarafından verilen pay edinim ve pay devir izinlerinde, devralan tarafından, devralınan hisselerin nominal değerinin yüzde biri oranında devir payı olarak TMSF’ye yatırılacak tutarlardan,
  5. Kanun hükümlerine aykırılık dolayısıyla hükmolunacak adli para cezalarının yüzde ellisi ile verilecek idarî para cezalarının yüzde doksanından,
  6. Kanunun 20 nci maddesi gereğince gerçekleşen tasfiye süreci sonunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna tevdi edilip, takip eden yıl başından başlamak üzere on yıl süre ile her yıl başında usulüne göre ilan edilmek suretiyle saklanan ayni ve nakdi her türlü mevduat, katılım fonu ile emanet ve alacaklardan, son ilan tarihinden itibaren altı ay içinde aranmadığı için TMSF’ye irat kaydedilen miktarlardan,
  7. 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 40 ıncı maddesinin (2) numaralı fıkrası gereğince tahsil edilen zorunlu karşılık ve umumi disponobilite cezai faizlerinden,
  8. Kanunun 81 inci maddesi hükümleri çerçevesinde, Kuruluş Birliklerince alınan özel ve genel nitelikteki karar ve tedbirlere zamanında ve tam olarak uymayan üyeler hakkında Kuruluş Birliklerinin yönetim kurullarınca uygulanan idari para cezalarının yüzde doksanından,
  9. TMSF mevcudunun gelirleri ile sair gelirlerden oluşur.

TMSF Gider Bütçesi; 

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 159 uncu maddesi gereğince TMSF giderlerinin TMSF gelirleri ile karşılanmasının esas olduğu düzenlenmiş olup bütçenin yıllık olarak Fon Kurulunca belirleneceği, TMSF’nin kendisine tahsis edilen kaynakları görev ve yetkilerinin gerektirdiği ölçüde, serbestçe kullanabileceği düzenlenmiştir.

Gider Bütçesi Fon Kurulu Kararı ile yürülüğe giren stratejik planlar ve performans hedeflerine uygun olarak ekonomik sınıflandırma sistemine göre uygulanmaktadır.

TMSF’nin dış denetimi, yıllık gider hesapları ile harcamalarının Sayıştay tarafından incelenmesi suretiyle gerçekleştirilmekte olup ayrıca yıllık hesapları bağımsız bir denetim şirketi tarafından denetlenmekte ve bağımsız denetim raporu faaliyet raporu içinde derc edilmek suretiyle yayımlanmaktadır.

TMSF’nin faaliyetlerine ilişkin olarak her yılın Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait kararlar, yaptığı düzenlemeler ile bunların ekonomik ve sosyal etkilerini analiz eden yıllık faaliyet raporu hazırlanmaktadır.

Fonun yıllık faaliyet raporu, mali tabloları ve bütçe kesin hesabı Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmakta, kesin hesabın bir örneği de Maliye Bakanlığı’na gönderilmektedir.