Finansal Güvenlik Ağı ilişkileri

Finansal Sektör Komisyonu

Bankacılık Kanunu’nun 99’uncu maddesiyle, BDDK, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, TCMB, SPK, TMSF, Rekabet Kurumu, Kalkınma Bakanlığı, IAB, BİST, VOB ve kuruluş birlikleri temsilciliklerinin katılımıyla Finansal Sektör Komisyonu oluşturulmuştur. Komisyon, finansal piyasalardaki güven ve istikrar ile gelişmeyi temin etmek üzere, bilgi alışverişini, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, ortak politika önerilerinde bulunmak ve finans sektörünün geleceğini ilgilendiren konularda görüş bildirmek üzere yılda en az iki kez toplanmaktadır.

Eşgüdüm Komitesi

Bankacılık Kanunu’nda yer alan bir diğer platform ise 100’üncü madde hükmü gereğince oluşturulan ve bankacılık sisteminin genel durumu, kredi kuruluşlarının denetimleri sonucunda alınacak önlemler ve risk esaslı sigorta priminin hesaplanmasında kullanılmak üzere kredi kuruluşları hakkında gerekli bilgilerin paylaşılması konularında işbirliği yapmakla görevli Eşgüdüm Komitesi’dir. BDDK Başkan ve Başkan Yardımcıları ile TMSF Başkan ve Başkan Yardımcılarını bir araya getiren Eşgüdüm Komitesi, en az üç ayda bir toplanmaktadır.

Finansal İstikrar Komitesi

Finansal Güvenlik Ağı’nı oluşturan kurum ve kuruluşlar, ilgili kanunlar çerçevesinde oluşturulan çalışma platformları aracılığıyla işbirliği ve bilgi paylaşımında bulunmaktadırlar. Bu platformlardan ilki; sistemik riskin, Finansal Güvenlik Ağı üyesi kurumlar tarafından müştereken tespiti ve alınacak önlemlerin belirlenmesine yönelik 09.12.1994 tarih ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 4’üncü maddesine istinaden oluşturulan Finansal İstikrar Komitesidir. 30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Õ6362 sayılı Sermaye Piyasası KanunuÕnun 145’inci maddesi gereğince 09.12.1994 tarih ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un ek 4’üncü maddesi; “Finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek ölçüde olumsuz bir gelişmenin ortaya çıkması ve bu durumun Finansal İstikrar Komitesi tarafından tespiti halinde, alınacak tedbirleri belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili olup ilgili bütün kurum ve kuruluşlar belirlenen bu tedbirleri derhal uygulamakla yetkili ve sorumludur.” olarak düzenlenmiştir.

Sistemik Risk Değerlendirme Grubu

30.10.2012 tarihli Finansal İstikrar Komitesi Sistemik Risk Değerlendirme Grubu Protokolü ile Hazine Müsteşarlığı, BDDK, TCMB, SPK ve TMSF tarafından Sistemik Risk Değerlendirme Grubu (SRDG) oluşturulmuştur.