Zamanaşımına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasına ve 01.11.2006 tarih 26333 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” 8 inci maddesine göre, bankalar nezdindeki her türlü mevduat, katılım fonu emanet ve alacaklar; hak sahibinin en son talebi, işlemi veya herhangi bir şekilde yazılı bir talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmazlar ise zamanaşımına uğrar.
Ergin olmayanlar adına ve yalnızca bunlara ödeme yapılmak kaydıyla açtırılan hesaplarda, zamanaşımı süresi küçüğün ergin olduğu tarihte, vadeli hesaplarda zamanaşımı süresi vade bitiminde işlemeye başlar.

“Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” 9 uncu maddesi uyarınca, kiralık kasalardaki kıymetler için zamanaşımı, kasa kira bedelinin en son tahsil edildiği ya da kasanın en son açıldığı tarihten itibaren başlar.
Yetkili merciler tarafından üzerine bloke konulan hesaplarda ise zamanaşımı süresi blokenin konduğu tarihte durur hesaptaki blokenin kaldırıldığı tarihten itibaren işlemeye devam eder.

“Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Bankalar bir takvim yılı içinde zamanaşımına uğrayan ve tutarı 250 TL ve üzerindeki her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların hak sahiplerini, başvuruda bulunmadıkları takdirde hesaplarının TMSFye devredileceği hususunda, izleyen takvim yılının Ocak ayı sonuna kadar iadeli taahhütlü mektupla uyarmak zorundadır. Söz konusu mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar ile tutarı 250 TL'nin altındaki her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar Şubat ayının başından itibaren bankaların internet sitesinde liste halinde dört ay müddetle ilan edilir. Bankalar, söz konusu listelerin kendi internet sitesinde ilan edildiği hususunu, Şubat ayının onbeşinci gününe kadar ülke genelinde yayım yapan ve ilan talebi tarihinde Basın İlan Kurumu listelerindeki tirajı en yüksek ilk beş gazeteden ikisinde Basın İlan Kurumu aracılığıyla iki gün süreyle ilan eder. İnternet sitelerinde ilan edilen listeler, bankalar tarafından eşzamanlı olarak ayrıca Kuruluş Birliklerine ve Fona gönderilir. Kuruluş Birlikleri ve Fon bu listeleri Mayıs ayının sonuna kadar konsolide edilmiş olarak kendi internet sitesinde yayınlar.

Haziran ayının onbeşinci gününe kadar hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmayan zamanaşımına uğramış her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar, faiz ve kar payları ile birlikte Haziran ayı sonuna kadar TMSF’nin hesaplarına devredilir ve devir tarihi itibariyle TMSF tarafından gelir kaydedilir.

TMSFye gelir kaydedilen mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların, sehven TMSFye devredilenler hariç, sahiplerine iadesi mümkün değildir.

Zamanaşımı işlemleri, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 62 nci maddesinde düzenlenmiş olup Bankalar nezdinde bulunan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan; hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar, faiz ve kar payları ile birlikte zamanaşımına tâbi olup söz konusu kıymetler zamanaşımı süresinin dolduğu yılın sonunu izleyen Haziran ayının son gününe kadar Fona devredilmektedir.

Bankalar, bir takvim yılı içinde zamanaşımına uğrayan ve tutarı 250 TL (İki Yüz Elli Türk Lirası) ve üzerindeki her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların hak sahiplerini; başvuruda bulunmadıkları takdirde hesaplarının Fona devredileceği hususunda, izleyen takvim yılının Ocak ayı sonuna kadar iadeli taahhütlü mektupla uyarmak zorundadır. Söz konusu mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar ile tutarı 250 TL (İki Yüz Elli Türk Lirası)’nın altındaki her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar Şubat ayının başından itibaren bankanın kendi internet sitesinde liste halinde dört ay müddetle ilan edilmektedir. Banka, söz konusu listelerin kendi internet sitesinde ilan edildiği hususunu, Şubat ayının onbeşinci gününe kadar ülke genelinde yayım yapan ve ilan talebi tarihinde Basın İlan Kurumu listelerindeki tirajı en yüksek ilk beş gazeteden ikisinde Basın İlan Kurumu aracılığıyla iki gün süreyle ilan eder. İnternet sitelerinde ilan edilen listeler, bankalar tarafından eşzamanlı olarak ayrıca Kuruluş Birliklerine ve Fona gönderilir. Kuruluş Birlikleri ve Fon bu listeleri Mayıs ayının sonuna kadar konsolide edilmiş olarak kendi internet sitesinde yayınlar.

Bankalar nezdinde açılan hesapların akıbeti hakkında bilgi edinilmesini teminen, yasal kimlik belgesi ve hesaba ilişkin belgelerle birlikte, hesabın açıldığı bankanın Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak başvuru yapılması gerekmektedir.

Ergin olmayanlar adına açtırılan hesaplarda, zamanaşımı süresi kişinin ergin olduğu tarihte işlemeye başlamaktadır.

Zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle bankalar tarafından ilan edilen zamanaşımına uğramış her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların, ilanı takip eden Haziran ayının onbeşinci gününe kadar hak sahibi veya mirasçılarına ödenmesi veya hak sahibi veya mirasçıları tarafından hesap üzerinde işlem yapılması gerekmektedir. Haziran ayının onbeşinci gününe kadar belirtilen şekilde işlem görmeyen hesaplar, Haziran ayı sonuna kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmektedir.

Zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (Fon) devredilen mevduatlar, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 62 nci maddesi kapsamında Fona gelir kaydedilmekte olup Fona gelir kaydedilen her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan sehven devredilenler dışındakilerin hak sahiplerine iadesi mümkün bulunmamaktadır.

Hesabın zamanaşımına uğrama süresi içerisinde banka nezdinde işlem yapıldığına dair ispat edici belgeler ve yasal kimlik suretiyle birlikte ilgili bankanın Genel Müdürlüğü’ne yazılı başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Yetkili merciler tarafından üzerine bloke konulan hesaplarda zamanaşımı süresi, blokenin konduğu tarihte durur. Zamanaşımı süresi, hesaptaki blokenin kaldırıldığı tarihten itibaren yeniden işlemeye başlar.