Tasfiye Sürecine İlişkin Genel Nitelikte Sorular ve Cevapları

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yapılan incelemeler neticesinde, 21 şirketin mevzuat koşullarını sağlayamadığını tespit etmiş ve daha fazla insanın mağdur olmaması için, 01.07.2021 tarihinde tasfiye kararı vermiştir.

Tasfiye kararı verilen şirketler için, ilgili kanunların emrettiği, mutlaka yapılması gereken işlemler vardır. Mevzuat gereği bunlar bitirilmeden; yani envanterler sayılmadan, mutabakatlar yapılmadan, alacaklar tahsil edilmeden, mal varlıkları satılmadan vs. ödeme yapılamamaktadır.

Hayır. Her bir şirketteki tasfiye işlemleri ayrı bir ekip tarafından yürütülmekte ve şirketlerin durumları birbirinden farklılık göstermektedir. En kısa sürede, olabildiğince çok ödeme yapılabilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

İlgili kanuna göre, tasfiye kararı verilen şirketlerde mutlaka yapılması gereken işlemler vardır. Bu çalışmalar yapılmadan, şirketin kasasında para olsa bile, ödeme yapılabilmesi maalesef mümkün olamamaktadır. Tasfiye sürecinde gerçekleştirilen belli başlı işlemler şöyle özetlenebilir:
a) Haciz işlemleri: Bilindiği gibi, öncelikle şirket sahiplerinin ve yöneticilerinin mal varlıklarına haciz işlemi yapılmıştır.
b) Şubelerin kapatılması: Öncelikle, daha fazla kira ödenmemesi için, şubelerin kapatılması işlemleri başlatılmıştır. 21 şirketin Türkiye’nin dört bir yanındaki şubelerinin kapatılması için çalışmalar devam etmektedir.
c) Şirketin gerçek mali durumunun tespiti: Artık faaliyetlerine devam etmeyen 21 şirketin Türkiye'nin dört bir yanındaki şubeleri kapatılırken, bir yandan da her bir şirketin mal varlıklarının ve gerçek mali durumlarının tespit edilmesi için çalışmalar yürütülmektedir:
-Şirketin bankalarda ne kadar parası var?
-Şirketin gayrimenkulleri var mı?
-Şirket adına alınmış araçlar var mı?
-Şirket sahiplerinin ve yöneticilerinin şahsi mal varlıklarında artış var mı?
-Şirket envanterlerinde var gözüken şeyler nerede, bunlar gerçekten var mı?
Bu ve benzeri soruların cevapları araştırılmaktadır.
ç) Mutabakat işlemleri: Şirket kayıtlarına göre, şirkete borcu olan yüzlerce, binlerce kişiye tek tek yazı yazılmaktadır. Gönderilen yazılarda, “şirket kayıtlarına göre şu kadar borcunuz var” denilmekte, karşı tarafın bu borcu onaylaması veya itiraz etmesi beklenmektedir. Borcuna itiraz edenlerle eğer anlaşma sağlanamazsa, mahkemelik olunacak ve hukuki süreç başlayacaktır.
d) Mal varlıklarının paraya çevrilmesi: Şirkete ait mal varlıklarının en yüksek bedelle nakde çevrilebilmesi için “ekspertiz/değerleme raporu” hazırlatılmaktadır. Bu işlemlerin ardından ihale yoluyla satışlar gerçekleştirilecektir.
e) Şirket alacaklarının tahsili: Şirketlerin piyasadaki alacaklarının tahsili gerçekleştirilecektir. Ayrıca ev veya araçlarını alan sözleşme sahiplerinin ödemelerinin takibi yapılacaktır.
f) Şirket ile ilgili hukuki ihtilaflar: Şirketlerin ticari faaliyetleriyle ilgili anlaşmazlıklar, en son çare olarak, hukuki yollardan çözümlenecektir.
Ancak bu ve benzeri işlemler bitirildikten sonra, ödemelere başlanabilecektir.

Kısa sürede ödeme yapılabilmesinin tek yolu, şirket sahiplerinin ve ortaklarının TMSF ile anlaşarak borçlarını ödemeleridir.
Bilindiği gibi, şirket sahiplerinin, ortaklarının ve yöneticilerinin bütün şahsi mal varlıklarına 6183 sayılı kanun kapsamında haciz işlemi gerçekleştirilmiştir.
Görevlendirdiğimiz tasfiye komisyonları şirket genel merkezlerinde çalışmalarına devam ederken, aynı anda TMSF’deki yöneticiler de her hafta şirket sahipleriyle görüşmelere devam etmektedir.

Şirketlerin tasfiyesinde TMSF’nin görevlendirdiği Tasfiye Komisyonu görevli ve yetkilidir. Bütün talepler, ilgili şirketin adresinde çalışan tasfiye komisyonuna yapılmalıdır. Kurumumuza yapılan başvurular da, tasfiye komisyonuna iletilmektedir.

Tasfiye süreçleri, ilgili şirket nezdinde yürütülmekte olup tüm belge, bilgi ve kayıtlar şirket gözetiminde muhafaza edilmektedir.
Sorularınız için TMSF’nin internet sayfasında duyurulan çağrı merkezi telefonları (212-340 20 00) ve internet sayfası adreslerini kullanabilirsiniz. Ayrıca yürütülen işlemlere ilişkin gelişmeleri, şirketlerin web sayfalarındaki duyurular bölümünden takip edebilirsiniz.

Şirketin tasfiye işlemlerinde, bizim görevlendirdiğimiz kişilerden oluşan tasfiye komisyonları görevli ve yetkilidir. BDDK ve TMSF nezdinde şirkete ait belge bulunmadığından sorulara detaylı cevap verilememekte, bu sebeple ilgili şirkete yönlendirilmektedir.

Şirketten yapılacak her türlü ödeme, hukuki olarak “sıra cetveli”ne uygun yapılmak zorunda olduğu için, borç/alacak mahsuplaşması yapılamamaktadır.

BDDK’nın aldığı tasfiye kararına karşı açılan davalar hakkında, tasfiye komisyonlarında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Eğer mahkeme kararıyla bir tasfiye kararı iptal edilecek olursa, kamuoyuyla hemen paylaşılacaktır.

Tasfiye sürecinde bir şirketin gerçek mali durumu ortaya konulup ödemeler yapılana kadar, şirketlerin satışı söz konusu değildir.
İlgili mevzuat çerçevesinde, bu süreçlerin tamamlanmasından sonra, şirketin varlıklarının yükümlülüklerini karşılamadığının tespiti halinde, iflas kararı verilebilir. Fakat iflas kararının verilebilmesi için, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu’nun bunun için karar alması gerekmektedir. Kurumumuzun alacağı karara istinaden tasfiye komisyonu mahkemeden, bu şirketlerin iflasını talep edebilecektir.

Şirketin borçları ve alacakları sıfırlanıncaya kadar, Tasfiye Komisyonları çalışmalarını sürdürecektir.
Tasfiye işlemlerinin ne kadar süreceği, yukarıda detayları verilen tasfiye işlemlerine bağlı olduğu için, bilinememektedir.

Tasfiyenin başladığı 02.07.2021 tarihinden itibaren, müşterilere herhangi bir tahsisat ve teslimat yapılmayacaktır. Paralarının geri ödenebilmesi için çalışılmaktadır.

Para yatırdığı halde bugüne kadar evini veya arabasını teslim alamamış müşterilerin taksit ödemeleri durdurulmuştur. Tasfiye Komisyonu’nun daha sonra yapacağı duyurular ile alacaklarını tasfiye komisyonuna bildirmeye çağırılacaklardır.

Hepsinin geri ödenebilmesi için çalışılmaktadır; fakat bunun mümkün olup olamayacağını şu anda söyleyebilmek mümkün değildir. Ancak yukarıda madde madde yazdığımız tasfiye işlemlerinin tamamlanmasından sonra, net bilgi verilebilir. Şirketlerin mal varlıkları birbirinden farklı olduğu için, bir şirketin ödemeleri ile başka bir şirketin ödemeleri, aynı olmayabilir, farklı oranlarda olabilir.

Şirkete senet verdiği halde, bugüne kadar ev veya arabasını alamayan müşterilerin dilekçe vermeleri için, daha sonra duyuru yapılacaktır. Biz duyuru yapana kadar, senet vermiş müşterilen herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.
Dilekçeleri, tasfiye komisyonunca incelendikten sonra karar verilebilecektir.

Hak kaybı yaşamak korkusuyla, paniğe kapılıp herhangi bir başvuruda bulunmanıza veya işlem yapmanıza gerek bulunmamaktadır.
Tasarruf birikimi ödemesi yaptığı halde, bugüne kadar evini veya arabasını teslim alamamış müşterilerin taksit ödemeleri, duyuru yapılıncaya kadar durdurulmuştur. (Evini veya arabasını almış müşterilerin ise, temerrüde düşmemek için taksitlerini ödemeye devam etmeleri gerekmektedir.) Tasfiye komisyonu tarafından yapılacak duyurular ile alacaklarını bildirmeye çağırılacaklardır.

Şirketlerin ev veya araç teslimatı yaptığı müşterilerin, yasal takibe uğramamaları için, taksit ödemelerini şirketin kendi internet sayfasında duyurulan banka hesap numaralarına ödemeye devam etmeleri gerekmektedir.

Evini veya aracını teslim alan müşteriler, taksitlerini düzenli olarak, sadece şirketlerin internet adreslerinde belirtilen banka hesap numaralarına (hyperlink) ödemeye devam etmelidirler.

Ev veya araç teslimatı yapılan müşteriler, kalan borçlarının tamamını ödeyebilirler. Tasfiye Komisyonu şirkete borcunuzun kalmadığını tespit ettiğinde, teslim almış olduğunuz ev veya aracın üzerindeki tüm rehin, ipotek ve hacizleri kaldırarak, senetlerinizi/çeklerinizi iade edilebilecektir. Bu durumda olan müşteriler, tasfiye komisyonları ile iletişime geçerek taleplerini yazılı olarak iletebilirler.

Ödemelerin hangi sırayla yapılacağı, kimlere öncelik verileceği kanunlarla belirlenmiştir, tasfiye komisyonunun keyfi olarak ödeme yapma yetkisi yoktur. Adına “sıra cetveli” denen bu öncelikli ödemeler listesine göre, kaynak bulunması durumunda tedarikçilerin de ödemeleri yapılacaktır. Bunun için, dilekçeyle tasfiye komisyonuna başvurulması, tasfiye masasına kayıt yaptırılması gerekmektedir.

İlgili şirketin adresindeki tasfiye komisyonuna başvurulması gerekmektedir. Bütün alacaklarda olduğu gibi, şirketlerin kira borçları da kanuni zorunluluk gereği “sıra cetveli” denen öncelik sıralamasına göre ödenecektir.

Şirketlerin personel alacakları da diğer borçlarda olduğu gibi, “sıra cetveli”ne göre ödenecektir.

1 Temmuz 2021 tarihinden önceki alacaklar, tasfiye sürecinde “alacak” olarak kaydedilecektir. Alacaklılar için “sıra cetveli” düzenlenecek ve şirketin paraya çevrilebilen tüm menkul, gayrimenkul, hak ve alacakları tahsil edildikçe, sıra cetveline uygun şekilde hak sahiplerine bildirim yapılacaktır.

Tasfiye Komisyonu, kaynak bulursa ve “sıra cetveli”ne göre SGK primlerine sıra gelirse, ödenmemiş prim ödemelerini de gerçekleştirilecektir.

Çalışanların işten ayrılırken şirkete ait demirbaşları iade etmeleri gerekmektedir. Şirket envanteri ile mutabakat sağlanması için, Tasfiye Komisyonu’na başvuruda bulunabilirsiniz.

Evet. Şirket genel müdürlükleri ile aynı ilde olan çalışanlar, kendilerine zimmetli demirbaşları tasfiye komisyonuna ya da ilgili birim yetkililerine elden teslim etmeleri mümkündür. Şehir dışında olanlar ise, çağrı merkezi üzerinden temasa geçerek, alacakları bilgiye göre hareket etmeleri gerekecektir.

Tasfiye sürecindeki şirketlerde asgari sayıda personel istihdam edileceği için zorunlu haller dışında maalesef yeni personel alınamayacaktır.