Devir Sürecine İlişkin Sorular ve Cevapları

TMSF tarafından atanan tasfiye komisyonlarınca tasfiye edilen şirketlerde yapılan incelemeler sonucunda; bu şirketlerin hak sahiplerinin alacaklarını, 2004 sayılı İcra Ve İflas Kanununun 206’ncı maddesi kapsamında garameten ve şirket malvarlığı oranında kısmen ve uzun sürede tahsil edebileceği anlaşıldığından, tasarruf dönemindeki sözleşmelerin intibak sürecindeki ve/veya faaliyet izni almış şirketlere devrine ilişkin düzenlemeyle; tasarruf döneminde sözleşmesi olan müşterilere iade edilecek tasarruf tutarının TMSF tarafından karşılanması suretiyle, sözleşmelerini devralan şirkette devam ettirmek isteyen müşterilerin devralan şirketle yeni sözleşme imzalaması ve tasarruf finansman sisteminde kalarak tahsisatını alması, sözleşmelerini feshetmek isteyen müşterilere ise yatırdıkları tasarruf tutarları ile ödedikleri organizasyon bedelinin % 20’sinin iade edilmesiyle, tüm tasarruf sahiplerinin mağduriyetlerinin kısa sürede giderilmesi amaçlanmıştır.

7394 Kanunun 34’üncü maddesiyle 6361 sayılı Kanuna eklenen Geçici 9’uncu maddesinin birinci fıkrası, Kanunun yürürlüğe girdiği 15 Nisan 2022 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle uygulanabilecektir.

Bu nedenle, sözleşmelerin devralan şirkete fiili devir-teslim işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, devreden şirket tarafından sözleşmesi devredilen müşteriye kısa mesajla sözleşmesinin devredildiği bildirilecek ve sözleşmeleri devralan şirket tarafından sözleşmeleri devredilen müşterilerle en kısa sürede irtibata geçilecek olup tasarruf sahiplerinin devralan şirkete kendilerine yapılacak bildirimi müteakip en kısa sürede başvuruda bulunması da, işlemlerin Kanunda verilen sürede tamamlanabilmesi açısından faydalı olacaktır.

Sözleşmelerin fiili devir-tesliminden sonra, sözleşmeleri devredilen tüm hak sahipleri, başvuru ve taleplerini sözleşmeleri devralan şirket nezdinde gerçekleştirebileceklerdir.

Fiili devir-teslim işlemlerinin tamamlanmasına ve sonrasında devralan şirket nezdinde yürütülecek işlemlere ilişkin olarak Kurumumuzun, sözleşmelerini devreden tasfiye halindeki şirketlerin ve sözleşmeleri devralan şirketlerin internet sayfaları ile çağrı merkezlerinden bu konuda gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

Devredilen sözleşmelerle ilgili işlemler sözleşmeleri devralan şirketler nezdinde yapılacağından, başvurularınızı, sözleşmelerin devralan şirkete fiili devir-tesliminden sonra, devralan şirketler nezdinde gerçekleştirebilirsiniz.

Fiili devir-teslim işlemlerinin tamamlanmasına ve sonrasında devralan şirket nezdinde yürütülecek işlemlere ilişkin olarak Kurumumuzun, sözleşmelerini devreden tasfiye halindeki şirketlerin ve sözleşmeleri devralan şirketlerin internet sayfaları ile çağrı merkezlerinden bu konuda gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

Sektörde faaliyetine devam eden tasarruf finansman şirketleri ile ilgili düzenleme ve denetim yetkisi Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu’ndadır.

Diğer taraftan, Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu tarafından tasfiyesine karar verilen tasarruf finansman şirketlerinin hak sahipleriyle ilgili olarak halihazırda Devlet güvencesi bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, 6361 sayılı Kanunun 39/B maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, şirketlerin tasarruf fon havuzu varlıkları; amacı dışında kullanılamamakta, herhangi bir sebeple haczedilememekte, rehne konu edilememekte, teminat gösterilememekte, üzerine ihtiyati tedbir/haciz konulamamakta ve bu tutarlar iflas masasına dâhil edilememektedir. Bu nedenle, şirketin tasfiye sürecine girmesi halinde, masa mal varlığı yeterli düzeyde ise, şirketten henüz teslimat almamış tasarruf dönemindeki müşteriler, tasfiye halindeki anonim şirketlerin tabi olduğu 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 206’ncı maddesine uyarınca tasfiye masası tarafından düzenlenecek sıra cetveline tabi olmaksızın şirkete yaptıkları tasarruf ödemelerini ilk sırada iade alabileceklerdir.

Devir işlemleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından belirlenen usul ve esas çerçevesinde görevlendirilen ilgili Şirket Tasfiye Komisyonu ve Devralan Şirket tarafından yürütülecektir.

Devir kapsamına, hukuki süreci devam edenler hariç olmak üzere, devreden şirketin “tasarruf dönemi”ndeki tüm tasarruf finansman sözleşmeleri dahil olup, “finansman dönemi”ndeki tasarruf finansman sözleşmeleri devredilmeyecektir.

Yapılacak sözleşme devirlerine ilişkin tasarruf tutarlarının tespitinde, Devreden Şirketin defter kayıt ve belgeleri esas olup elden yaptığınız ödemeler Şirket kayıtlarından teyit edilirse tasarruf tutarına dahil edilecektir.

“Tasarruf dönemi”ndeki tasarruf finansman müşterilerinden, tasfiye halindeki şirket ile ihtilaflı (müşteriler ve /veya şirket tarafından sözleşme nedeniyle açılmış dava ve/veya takip bulunması) durumda bulunanların sözleşmeleri devir kapsamı dışındadır. Müşterilerin açmış oldukları dava ve/veya takiplerden feragat edip bu dava/takipleri şirket lehine kesinleştirmeleri halinde sözleşmeleri devir kapsamına alınacaktır.

Tasarruf dönemindeki sözleşmesi devredilen müşteri tarafından, devralan şirkete sözleşmesini fesih talebinde bulunulması halinde, ilgili tasarruf finansman sözleşmesi, devreden şirkete iade edilir. İade edilen tasarruf finansman sözleşmesine ilişkin tasarruf tutarı ve bu sözleşmeye ilişkin müşterinin ödediği organizasyon bedelinin %20’si tasfiye masası tarafından, sıra cetveline tabi olmaksızın, müşteriye bir ay içinde nakden ve defaten ödenir.

“Tasarruf dönemi”ndeki sözleşmesi devredilen müşteri, sözleşmesini devralan şirkette devam ettirmek isterse, devreden şirkete yatırdığı tasarruf tutarı peşinat kabul edilerek, sözleşmeyi devralan şirketle yeni sözleşme imzalayacaktır.

Yeni sözleşmede, sözleşme bedelinin artırılması durumunda, artış tutarına tekabül eden kısma ilişkin organizasyon bedelinin yarısı devralan şirket tarafından müşteriden tahsil edilecek ve yeni tasarruf finansman sözleşmesinin imzalanmasıyla birlikte, eski sözleşme hükümsüz kalacaktır.

Yeni sözleşme süresi belirlenirken, yeni sözleşmede öngörülen süreye, tasfiye başlangıç tarihinden yeni sözleşme imzalandığı tarihe kadar geçen süre eklenir, devreden şirkette tasarruf ödemesi yapılan süre ise, yeni sözleşme süresinden düşülür.

“Tasarruf dönemi”ndeki sözleşmesi devredilen müşteri, sözleşmesini devralan şirkette devam ettirmek isterse, devreden şirkete yatırdığı tasarruf tutarı peşinat kabul edilerek, sözleşmeyi devralan şirketle yeni sözleşme imzalayacaktır.

Yeni sözleşme süresi belirlenirken, yeni sözleşmede öngörülen süreye, tasfiye başlangıç tarihinden yeni sözleşme imzalandığı tarihe kadar geçen süre eklenir, devreden şirkette tasarruf ödemesi yapılan süre ise, yeni sözleşme süresinden düşülür.

Sözleşme devirleri, şirket bazında yapılacak olup sözleşmenin devredileceği şirketin tasarruf sahipleri tarafından seçilmesi mümkün bulunmamaktadır.

“Tasarruf dönemi”ndeki sözleşmesi devredilen müşteri, sözleşmesini devralan şirkette devam ettirmek isterse, devreden şirkete yatırdığı tasarruf tutarı peşinat kabul edilerek, sözleşmeyi devralan şirketle yeni sözleşme imzalayacaktır. Sözleşme sahibi; devralan şirket ile yeni sözleşme imzalaması halinde, devreden şirkete olan bakiye organizasyon bedeli borcunu yeni sözleşme kapsamında devralan şirkete ödeyecek, ayrıca sözleşme tutarını artırmak istemesi halinde artırılan tutarın yarısı için de devralan şirkete ilave organizasyon bedeli ödeyecektir.

Şirketlerin tasfiye başlangıç tarihi olan 01.07.2021’den, yeni tasarruf finansman sözleşmesinin imzalandığı tarihe kadar geçen sürede, sözleşmeleri devredilen müşteriler tarafından ödenmeyen taksitler için tasarruf finansman sözleşmesindeki gecikme ve temerrüt hükümleri uygulanmayacaktır.

Devralan şirket ile yeni tasarruf finansman sözleşmesi imzalayan müşterilere tahsisat yapılabilmesi için, yürürlükteki mevzuat gereği, sözleşme tutarının yüzde 40’ı kadar tasarruf yapılmış olması ve tasarruf ödemesi yapılan sürenin, toplam sözleşme süresinin beşte ikisine ulaşmış olması zorunludur

Yeni sözleşme süresi belirlenirken, yeni sözleşmede öngörülen süreye, tasfiye başlangıç tarihinden yeni sözleşme imzalandığı tarihe kadar geçen süre eklenir, devreden şirkette tasarruf ödemesi yapılan süre ise, yeni sözleşme süresinden düşülür. 6361 sayılı Kanunun Geçici 9’uncu maddesi kapsamında imzalanan yeni sözleşmede, çekilişe katılma imkanı bulunmamakta olup yeni sözleşme, yukarıda belirtilenler dışındaki diğer hususlar yönünden, devralan şirketlerin sözleşmelerinin tabi olduğu 07.04.2021 tarih ve 31447 sayılı Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir.

Müşteriler, bu esaslar dahilinde imzalanan yeni sözleşmede belirlenen tahsisat tarihinde tahsisat alabileceklerdir.

Tahsisat hak ettiği halde tahsisatını alamamış müşteriler tasarruf dönemi müşterisi olarak değerlendirilecektir. Bundan dolayı bahse konu sözleşmeler de devir kapsamına alınacaktır.

Evet. Sadece organizasyon/katılım bedeli ödemiş olup herhangi bir tasarruf ödemesi yapmamış olanların tasfiye halindeki şirkete başkaca borcu bulunmuyorsa, sözleşmeleri devir kapsamına alınacaktır.

6361 sayılı Kanunun Geçici 9’uncu maddesi kapsamında imzalanan yeni sözleşmede, çekilişe katılma imkanı bulunmamakta olup devralan şirket ile yeni sözleşme imzalanması durumunda, yeni sözleşmede; müşterinin devreden şirkete eski sözleşme kapsamında ödemiş olduğu tasarruf tutarı peşinat kabul edilerek, tasfiye başlangıç tarihinden, yeni sözleşme imzalandığı tarihe kadar geçen süre sözleşme süresine eklenecek, devreden şirkette tasarruf ödemesi yapılan süre, yeni sözleşme süresinden düşülecektir

Ayrıca, yeni sözleşme, yukarıda belirtilenler dışındaki diğer hususlar yönünden, devralan şirketlerin sözleşmelerinin tabi olduğu 07.04.2021 tarih ve 31447 sayılı Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir.

Evet. BDDK’nın tasfiye kararı öncesi cayma hakkını kullananların tasfiye halindeki şirkete başkaca borcu bulunuyorsa, takas-mahsup işlemlerinden sonra sözleşmesi devir kapsamına alınacaktır.

Dosyaların aynı şirkette olması halinde farklı şirketlere devri söz konusu değildir.

15.04.2022 tarihli ve 31810 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7394 sayılı Kanunun 34’üncü maddesiyle 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununa eklenen Geçici 9’uncu madde kapsamında yapılacak sözleşme devirleri aşağıdaki işlem adımlarıyla gerçekleştirilecektir:

Tasfiye sürecindeki şirketin tasarruf dönemindeki tasarruf finansman sözleşmelerini devralmaya istekli şirket (Devralan Şirket) TMSF’ye başvuracak,

TMSF tarafından, sözleşme devralma talebi bulunan şirket ile ilgili olarak Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurulu’ndan uygun görüş alınacak,

TMSF, Devralan Şirket ve Devreden Şirket arasında devre ilişkin sözleşme imzalanacak,

Hukuki süreci devam edenler hariç olmak üzere, Devreden Şirket’in “tasarruf dönemi”ndeki sözleşmeleri, Devreden Şirket tarafından, Devralan Şirkete fiilen devir ve teslim edilecek,

Devralan Şirket tarafından, devralınan sözleşmelerin sahiplerine ulaşılarak ve/veya başvuru dilekçeleri alınarak, sözleşmelerini Devralan Şirkette devam ettirip ettirmeyecekleri öğrenilecek,

Sözleşmesini Devralan Şirkette devam ettirmek isteyen müşterinin Devreden Şirkete yatırmış olduğu tasarruf tutarı peşinat kabul edilerek, müşteriyle Devralan Şirket arasında yeni sözleşme imzalanacak, Devralan Şirket’le müşteri arasında imzalanacak yeni sözleşmede tutar artırımı yapılması halinde, artırılan tutara tekabül eden organizasyon ücretinin yarısı, Devralan Şirket tarafından müşteriden tahsil edilecek,

Devralan Şirketle yeni sözleşme imzalayan müşterinin Devreden Şirkete yatırmış olduğu tasarruf tutarı, Devralan Şirketin talebi üzerine, TMSF tarafından Devreden Şirket tasfiye masasına; Devreden Şirket tasfiye masası tarafından da, Devralan Şirketle yenilenen sözleşmelere ilişkin yapılacak mutabakat tarihinden itibaren bir ay içinde Devralan Şirkete nakden ve defaten ödenecek,

Devralan Şirkette devam etmek istemeyen müşterinin sözleşme fesih dilekçesi ve feshedilen sözleşmesi, Devralan Şirket tarafından Devreden Şirkete iade edilecek,

Devralan Şirket tarafından sözleşmesi Devreden Şirkete iade edilen müşterinin, bugüne kadar yatırmış olduğu tasarruf tutarının tamamı ile organizasyon ücretinin %20’si, Devreden Şirket tasfiye masası tarafından, iade tarihinden itibaren bir ay içinde müşteriye nakden ve defaten ödenecek,

Müşterinin Devreden Şirkete ödemiş olduğu tasarruf tutarı haricindeki; organizasyon bedelinin %80’i ile buna benzer diğer alacak talepleri, Devreden Şirketin tasfiye masasına, 2004 sayılı İcra Ve İflas Kanununun 206’ncı maddesi kapsamında dördüncü sıra alacağı olarak kaydedilecektir.
 

7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 34’üncü maddesiyle 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununa eklenen Geçici 9’uncu maddenin beşinci fıkrası kapsamında; devreden şirkete iade edilen tasarruf finansman sözleşmeleri ile ilgili olarak, müşterinin yatırdığı tasarruf tutarının tamamı ile organizasyon bedelinin %20’si devreden şirket tasfiye masası tarafından, iade tarihinden itibaren 1 ay içinde nakden ve defaten müşteriye ödenecek, aynı maddenin onbirinci fıkrası kapsamında ise, organizasyon bedelinin kalan %80’lik kısmı, devreden şirket tasfiye masasına, 2004 sayılı Kanunun 206 ncı maddesi kapsamında dördüncü sıra alacağı olarak kaydedilecektir.

TMSF tarafından atanan tasfiye komisyonlarınca tasfiye edilen tasarruf finansman şirketleri, 7394 Kanunun 34’üncü maddesiyle 6361 sayılı Kanuna eklenen Geçici 9’uncu maddesi kapsamındaki devir işlemlerinden önce; tasarruf dönemindeki tasarruf finansman sözleşmeleri devredilecek müşterilerin tasarruf tutarlarını, aynı şirket nezdinde muaccel hale gelmiş finansman dönemi borçları/diğer borçları ve/veya muaccel hale gelmese dahi müşterinin muvafakatı alınan ve/veya teminatlandırılan finansman dönemi borçlarından/diğer borçlarından mahsup edecektir.

Tasarruf sahiplerinin takas talep edebilecekleri tutarlar, sözleşme devrine konu hak kazandıkları tutarlar ile sınırlıdır.

Yapılacak mahsup işlemi sonucunda, müşterilerin tasarruf dönemindeki tasarruf finansman sözleşmeleri bakiye tasarruf tutarı üzerinden devredilecektir. Müşterinin sözleşmesini devralan şirkette feshetmesi durumunda sözleşme, 6361 sayılı Kanunun Geçici 9’uncu maddesinin beşinci fıkrası kapsamında devreden şirkete iade edilecektir. Bu fıkra kapsamında, devreden şirket tasfiye masasının iade edeceği, müşterinin organizasyon bedelinin %20’si de, müşterinin devreden şirkete borcunun bulunması durumunda tekrar takas-mahsuba konu edilecektir.

TMSF tarafından atanan tasfiye komisyonlarınca tasfiye edilen tasarruf finansman şirketleri, 7394 Kanunun 34’üncü maddesiyle 6361 sayılı Kanuna eklenen Geçici 9’uncu maddesi kapsamındaki devir işlemlerinden önce; tasarruf dönemindeki tasarruf finansman sözleşmeleri devredilecek müşterilerin tasarruf tutarlarını, aynı şirket nezdinde muaccel hale gelmiş finansman dönemi borçları/diğer borçları ve/veya muaccel hale gelmese dahi müşterinin muvafakatı alınan ve/veya teminatlandırılan finansman dönemi borçlarından/diğer borçlarından mahsup edecektir.

Tasarruf sahiplerinin takas talep edebilecekleri tutarlar, sözleşme devrine konu hak kazandıkları tutarlar ile sınırlıdır.

Yapılacak mahsup işlemi sonucunda, müşterilerin tasarruf dönemindeki tasarruf finansman sözleşmeleri bakiye tasarruf tutarı üzerinden devredilecektir.

TMSF tarafından atanan tasfiye komisyonlarınca tasfiye edilen tasarruf finansman şirketleri, 7394 Kanunun 34’üncü maddesiyle 6361 sayılı Kanuna eklenen Geçici 9’uncu maddesi kapsamındaki devir işlemlerinden önce; tasarruf dönemindeki tasarruf finansman sözleşmeleri devredilecek müşterilerin tasarruf tutarlarını, aynı şirket nezdinde muaccel hale gelmiş finansman dönemi borçları/diğer borçları ve/veya muaccel hale gelmese dahi müşterinin muvafakatı alınan ve/veya teminatlandırılan finansman dönemi borçlarından/diğer borçlarından mahsup edecektir.

Bu kapsamda, tasarruf dönemindeki sözleşmeniz çerçevesinde yatırmış olduğunuz tasarruf tutarı, varsa finansman dönemindeki sözleşmeniz çerçevesinde muaccel hale gelmiş borçlarınıza mahsup edilecek, sonrasında tasarruf dönemindeki sözleşmeniz devredilecektir.

Tasarruf dönemindeki sözleşmelerin fesih işlemleri, 6361 sayılı Kanunun Geçici 9’uncu maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, sözleşmeleri devralan şirket nezdinde gerçekleştirilecektir.