TMSF / Bankanın TMSF’ye Devir Süreci

5411 sayılı Bankacılık Kanunun (Kanun) 66.maddesi gereğince Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK / Kurul) tarafından yapılan denetimler sonucu Kanunun 67 maddesinde sayılan önlem alınmasını gerektiren hallerden herhangi birinin varlığı durumunda  bu Kanunun 68 inci, 69 uncu ve 70 inci maddelerinde öngörülen tedbirler derhal alınır.

Bu tedbirler düzeltici önlemler, iyileştirici önlemler ve kısıtlayıcı önlemler başlığı altında toplanmıştır.  

Denetlemeler sonucunda bir bankayla ilgili olarak  (madde 71);

  1. Bankacılık Kanununun 70 inci maddesi kapsamında alınması istenen tedbirlerin Kurul tarafından verilen süre içerisinde ya da her halükârda en geç oniki ay içinde kısmen ya da tamamen alınmaması ya da bu tedbirleri kısmen veya tamamen almış olmasına rağmen, malî bünyesinin güçlendirilmesine imkân bulunmadığı veya bu tedbirler alınmış olsa dahi malî bünyesinin güçlendirilemeyeceğinin tespit edilmesi,
  2. Faaliyetine devamının mevduat ve katılım fonu sahiplerinin hakları ve malî sistemin güven ve istikrarı bakımından tehlike arz ettiğinin ortaya çıkması,
  3. Yükümlülüklerini vadesinde yerine getiremediğinin tespit edilmesi,
  4. Yükümlülüklerinin toplam değerinin varlıklarının toplam değerini aşması,
  5. Hâkim ortaklarının veya yöneticilerinin, banka kaynaklarını, bankanın emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek biçimde doğrudan veya dolaylı veya dolanlı olarak kendi lehlerine kullanması veya dolanlı olarak kaynak kullandırması ve bankayı bu suretle zarara uğratması,

Hâllerinden bir veya birkaçının varlığı durumunda Kurul, en az beş üyesinin aynı yöndeki oyuyla alınan kararla bankanın faaliyet iznini kaldırmaya ya da kredi kuruluşunun temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimini, zararın mevcut ortakların sermayesinden indirilmesi kaydıyla kısmen veya tamamen devri, satışı veya birleştirilmesi amacıyla TMSF’ye devretmeye yetkilidir.