Banka Çözümleme Süreci

Bankacılık Kanunu’nun 71’inci maddesi hükümleri çerçevesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), sorunlu bir bankanın faaliyet iznini kaldırabilmekte veya bankanın temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimini Fona devredebilmektedir.

Bir bankanın faaliyet izninin kaldırılması halinde, Bankacılık Kanunu’nun 106’ncı maddesi hükümleri gereğince bankanın yönetim ve denetimi Fona intikal etmektedir. Fon, Bankadaki sigortalı mevduat veya sigortalı katılım fonunun tutarını tespit edip hak sahibi mudilere ödeyerek, mudilerin yerine bankanın doğrudan doğruya iflasını istemektedir. Banka hakkında iflas kararı verilmesi halinde Fon, iflas masasına imtiyazlı alacaklı sıfatıyla iştirak etmekte ve iflas dairesi, alacaklılar toplantısı ve iflas idaresi görev ve yetkilerine sahip olarak bankayı tasfiye etmektedir.

Bir bankanın temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin Fona devredilmesi halinde ise Bankacılık Kanunu’nun 107’nci maddesi hükümleri çerçevesinde Fon, bankanın;

1. Uygun göreceği aktiflerini, teşkilatını ve personeli ile sigortaya tabi mevduat ve katılım fonunu başka bir bankaya devretmeye ve akabinde bankanın faaliyet izninin kaldırılmasını BDDK’dan istemeye,

2. Hisselerinin çoğunluğuna veya tamamına sahip olmak kaydıyla, banka mali bünyesinin güçlendirilmesi ve yeniden yapılandırılması için  sermaye artırmak, bankaya mevduat koymak, iştirak, gayrimenkul ve diğer aktifleri satın almak gibi tedbirleri almaya, banka hisselerini, varlık ve yükümlülüklerini devretmeye, satmaya ve bankayı başka bir bankayla birleştirmeye,

3. Bankanın doğrudan faaliyet izninin kaldırılmasını BDDK’dan istemeye

yetkilidir. Fonun, tüm bu yetkilerini mali sistemin güven ve istikrarını koruma,  maliyet etkinliği sağlama ilkeleri doğrultusunda kullanması gerekmektedir.