Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. Mülkiyetinde Bulunan 2 Adet Doğalgaz Elektrik Çevrim Santralinin Teklif Alma Yöntemi İle Satış İlanı

MÜFLİS ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. TARAFINDAN SATIŞ İLANIDIR

MÜFLİS ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. MÜLKİYETİNDE BULUNAN 2 ADET DOĞALGAZ ELEKTRİK ÇEVRİM SANTRALİNİN TEKLİF ALMA YÖNTEMİ İLE SATIŞ İLANI

 

TMSF bünyesinde bulunan Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. mülkiyetindeki 2 adet Doğalgaz Elektrik Çevrim Santrali aşağıda yer alan muhammen bedeller üzerinden peşin olarak teklif alma yöntemi ile satışa çıkartılmıştır.

 

Birden fazla teklif sahibinin teklif vermesi durumunda pazarlık yöntemiyle satışa devam edilecek olup öncelikle santrallerin arsa, bina, menkul (makine ve teçhizatlarıyla) birlikte bir bütün halinde satışı ile başlayacaktır. Bir bütün halinde katılımcı olmaması durumunda sadece menkuller (makine ve teçhizatlar) ile devam edecektir.

 

Satışa Çıkarılan Santraller:

  • Afyonkarahisar İli, Çay İlçesi, Akkonak Köyü, Yukarı Mera Mevkii29L19 pafta, 4700 no.lu parselde kayıtlı, 43.460 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde kurulu Doğalgaz Elektrik Çevrim Santrali,
  • Bilecik İli, Pazaryeri İlçesi, Yeni Mahalle, Pamucak Mevkii, 30K2B pafta, 375 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı,45.433 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde kurulu Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan Doğalgaz Elektrik Çevrim Santrali,

 

Satışa esas olan muhammen bedeller:

  • Afyonkarahisar-Çay santralinin arsa, bina, menkul (makine ve teçhizatlarıyla) birlikte bir bütün halinde tamamı için 80.000.000,00 TL muhammen bedel, sadece menkuller (makine ve teçhizatlar) için 76.000.000,00 TL muhammen bedel,
  • Bilecik-Pazaryeri santralinin arsa, bina, menkul (makine ve teçhizatlarıyla) birlikte bir bütün halinde tamamı için 77.000.000,00 TL muhammen bedel, sadece menkuller (makine ve teçhizatlar) için 72.000.000,00 TL muhammen bedel

Üzerinden pazarlık usulü ile satışı yapılacaktır. Pazarlık sonucu verilen teklifin TMSF Fon Kurulu tarafından onaylanmasından 15 gün içinde nakit olarak ödenecektir.

(Yabancı ülke katılımcıları pazarlık sonucu anlaşılan tutar üzerinden ödeme USD veya EURO olarak ödemeyi tercih ettiği taktirde ödeme günündeki Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden -100’e (yüze) yuvarlamak suretiyle- bulunacak tutarı ödeyebilirler. )

Satış teminat bedeli:

Katılımcılar; hangi santralin satışına katılacaksa aşağıda belirtilen teminat bedelini Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin FİBA BANK nezdindeki TR13 0010 3000 0000 0008 4786 69 TL cinsinden IBAN hesabına nakit yatırmak veya teminat mektubu vermek zorundadır.

  • Afyonkarahisar-Çay santralinin teminat bedeli 2.400.000 TL,
  • Bilecik-Pazaryeri santralinin teminat bedeli 2.310.000 TL,

 

Yabancı ülke katılımcıları her iki santrale ayrı ayrı olacak şekilde 450.000 USD nakit teminatı Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin FİBA BANK nezdindeki TR83 0010 3000 0000 0008 4786 70 USD cinsinden IBAN hesabına nakit yatıracak veya Türk Bankasından teyit edilmiş 450.000USD tutarında teminat mektubu verecektir.

 

Söz konusu teminatlar 31/03/2020 tarihine kadar sunulacak ön teklifin teminatı olarak kabul edilmekte olup, 07/04/2020 tarihinde yapılacak pazarlık oturumuna katılmamaları veya tekliflerini yerine getirmemeleri durumunda teminatlar tazmin edilerek Müflis Bankaya irat kaydedilecektir.

 

07/04/2020 tarihinde yapılacak pazarlık oturumunda en yüksek teklifi veren alıcının oluşması durumunda düşük kalan teklif sahiplerinin teminatları kendilerine iade edilecektir.

 

Satışın yapılacağı yer gün ve saat:

 

Satışa ilişkin şartnameler ayrı ayrı olarak 23-31 Mart 2020 tarihleri arasında Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş.’den alınacaktır.

Satışa ilişkin teklifler 31 Mart 2020 tarih, saat 16:30’a kadar Müflis Banka’ya teminat ve şartname ile birlikte elden teslim edilecektir.

07 Nisan 2020 tarihinde Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:8 - 10 Ümraniye/İstanbul adresinde; santraller için gelen teklifler doğrtutusunda Afyonkarahisar-Çay santrali saat 10:00, Bilecik-Pazaryeri santrali ise saat 11:00 pazarlık yöntemi ile satışa başlanacaktır.

 

Santrallerin satışına ilişkin oluşacak her türlü vergi ve masraflar alıcıya ait olacaktır.

 

Satışa ilişkin şartname ve detaylı bilgileri 0216 633 57 86 – 633 57 93 numaralı telefonlar ve gayrimenkul@bankasya.com.tr mail adresinden temin edebilirsiniz.