Üretim Tesisi Anahtar Teslim İnşaat İhalesi

ÜRETİM TESİSİNİN ANAHTAR TESLİM İNŞAATI YAPILACAKTIR.

SİMYA METAL DEMİR ÇELİK İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

 

İzmir Kemalpaşa Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi’nde Pafta Numarası L19-A-03-B-1-D, Ada Numarası 106, Parsel Numarası 18 olan 5709,21m2’lik sanayi niteliğindeki taşınmazda 4000m2’lık üretim tesisinin anahtar teslim yapılması işi açık eksiltme usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                                                       : …………..

1. Şirketin

a) Adresi                                                                               : Naldöken Mh. 129/10 Sk. No:76 4. Sanayi Sitesi-Bornova/ İzmir

b) Telefon ve faks numaraları                                     : +90 232 375 43 91 / +90 232 375 45 08

c) Elektronik posta adresi                                            : info@simyametal.com.tr

ç) Vergi dairesi                                                                  : Bornova

d) Vergi numarası                                                             : 770 007 3352

e) Mersis numarası                                                          : 0770-0073-3520-0015

2. İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                                        : İzmir Kemalpaşa Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi’nde Pafta Numarası L19-A-03-B-1-D, Ada Numarası 106, Parsel Numarası 18 olan 5709,21m2’lik sanayi niteliğindeki taşınmazda 4000m2’lık üretim tesisi anahtar teslim yapılacaktır.

b) Teslim yeri                                                                    : Sözleşme ve eklerindeki usullere uygun olarak belirtilen üretim tesisi sahasını kapsamaktadır.

c) Teslim tarihi                                                  : Sözleşme’nin imzalandığı tarihten itibaren en geç 150 (yüzelli) takvim günü içerisinde Teslim Yeri’nde Bağyurdu Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü kabulüne hazır hale getirilecektir.

3. İhalenin

a) Şartname ve dökümanlarının alınacağı yer    : Naldöken Mh. 129/10 Sk. No:76 4.Sanayi Sitesi-Bornova/ İzmir

b) İhale başvuru son tarihi                                          : 16.03.2020

c) Teklifin verileceği son tarih                                   : 23.03.2020

d) İhalenin Yapılacağı yer                                            : Naldöken Mh. 129/10 Sk. No:76 4.Sanayi Sitesi-Bornova/ İzmir

e) İhale tarihi ve saati                                                    : 02.04.2020 – 15:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler

4.1.1. Tüzel kişinin ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya İhale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Tüzel kişinin ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği İdari Şartnamede ve eklerinde belirtilen iş ortaklığı beyannamesi veya konsorsiyum beyannamesi.

4.1.4. İsteklinin ortak girişim olması halinde, herhangi bir ortak tarafından 4.1.1. ve 4.1.2. maddelerinde yer alan belgelerin sunulması yeterlidir.

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari ve Teknik Şartname ve eklerinde belirtilen teklif mektubu.

4.2.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Şekli ve içeriği İdari ve Teknik Şartname ve eklerinde belirtilen mesleki ve teknik yeterlilik belgeleri.

4.2.2. Teklif kapsamında talep edilen diğer belgeler:

4.2.2.1. Teklif edilen Proje Tasarımı için Teknik Şartname ve eklerinde talep edilen her türlü doküman, çizim ve hesaplar

4.2.2.2. Teklif edilen Proje Tasarımı için Teknik Şartname ve eklerine uygun olarak hazırlanan enerji üretim raporu

4.2.2.3. Teklif edilen Proje Tasarımı için geçerli olan yerli katkı ilavesine ait kırılım

4.2.2.4. Teklif edilen Proje Tasarımı için sevkiyat, montaj ve devreye almaya ilişkin detaylı iş akış planı

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; teklif veren firmanın finansal gücü ve tecrübesi dikkate alınarak belirlenecektir.

6. İhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının satın alınması ve temini:

7.1. İhale dokümanı, 590,00-TL (Beşyüzdoksan) karşılığı Şirket’ten temin edilecektir.

7.2. İsteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7.3. İhale dokümanı, ihale tarih ve saatine kadar Şirket’e  590,00-TL (Beşyüzdoksan) yatırmış olan İsteklilere elektronik posta ile gönderilecektir.

8. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

9. İhaleyi kazanan firma, sözleşme ön keşif bedelinin %15’sinden az olmamak üzere kendi belirleyeceği tutarda teminat verecektir.

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, İhale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

11. Ortak girişim (İş Ortaklığı veya Konsorsiyum) olarak ihaleye teklif verebilir.

12. Diğer hususlar: İhalenin sözleşme aşamasında teknik hususlarla ilgili yapılacak değerlendirmelerde bedelin pazarlık konusu yapılması söz konusu olabilecektir.