Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş.’ye Ait Afyonkarahisar İli Çay İlçesi’nde Bulunan Doğalgaz Elektrik Çevrim Santrali Satış İlanı

Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. İflas İdaresi’nden:

 

MÜFLİS ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.’YE AİT AFYONKARAHİSAR İLİ ÇAY İLÇESİ’NDE BULUNAN DOĞALGAZ ELEKTRİK ÇEVRİM SANTRALİ SATIŞ İLANI

 

Afyonkarahisar İli, Çay İlçesi, Akkonak Köyü, Yukarı Mera Mevkii29L19 pafta, 4700 no.lu parselde kayıtlı, 43.460 m2 yüzölçümlü arsa üzerine kurulu Doğalgaz-Elektrik Çevrim Santrali ihale ile;

 

 • Arsa, bina, menkul (makine ve teçhizatlarıyla) birlikte bir bütün halinde tamamı 81.000.000,00 TL (SeksenBirMilyon Türk Lirası),
 • Bir bütün halinde ihaleye katılımcı olmaması veya ihalede talipli çıkmaması durumunda sadece menkuller (makine ve teçhizatlar) 77.000.000,00 TL (YetmişYediMilyon Türk Lirası),

muhammen bedel ile satışa çıkarılmıştır.

Satış aşağıdaki usül ile gerçekleştirilecektir.

 1. İhale, santrallerin arsa, bina, menkul (makine ve teçhizatlarıyla) birlikte bir bütün halinde satışı ile başlayacak olup bir bütün halinde ihaleye katılımcı olmaması veya ihalede talipli çıkmaması durumunda sadece menkuller (makine ve teçhizatlar) ile devam edecektir.
 2. İhaleye katılmak isteyen katılımcıların, 500,00 TL (BeşYüz Türk Lirası) Şartname bedelini Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin FİBA BANK nezdindeki TR13 0010 3000 0000 0008 4786 69 IBAN hesabına, ‘‘Afyonkarahisar Çay Santrali İhale Şartname Bedeli” açıklaması ile yatırması ve işleme ilişkin dekont ile 10-24 Şubat tarihleri arasında Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. İflas İdaresi’nin Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:8 Ak Ofis Park Ümraniye / İstanbul başvurarak, şartnameyi temin edebileceklerdir.
 3. İhaleye katılmak isteyen katılımcıların bir bütün halinde tamamı için belirlenen muhammen bedelin % 6’sı oranında 4.860.000,00 TL (DörtMilyonSekizYüzAltmışBin Türk Lirası) tutarında nakit teminatı Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin FİBA BANK nezdindeki TR13 0010 3000 0000 0008 4786 69 IBAN hesabına, ‘‘Afyonkarahisar Çay Santrali İhale Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırması, Nakit teminatın yanı sıra 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 3’üncü maddesinde tanımlanan kredi kuruluşlarından alınmış talep edilen nakit teminat tutarı kadar kesin ve süresiz teminat mektubu da teminat olarak kabul edilecektir.
 4. İhale katılımcılarının tüm sayfaları imzalı şartnameyi (yetkili olunduğuna dair belge ile) ve teminata ilişkin belgeleri en geç 24.02.2020 tarih, saat 16:30’a kadar Müflis Banka’ya elden teslim etmesi gerekmektedir.
 5. İhale muhammen bedel üzerinden Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. İflas İdaresi’nin belirleyeceği usule göre 27.02.2020 tarih saat 14:00’dan itibaren açık arttırma yapılarak başlayacaktır.
 6. Katılımcının, ihale ilanındaki katılım şartları hükümlerini yerine getirmiş olması Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. İflas İdaresi’nin yapacağı incelemede kazanılmış hak teşkil etmez. Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. İflas İdaresi tarafından devir/teslim yapılmadıkça; satışı tamamlayıp tamamlamamakta veya uygun göreceği bir diğer katılımcıya satış yapmakta serbesttir.
 7. Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. İflas İdaresi’nin iş bu ilanda ve Şartnamede öngörülen süreleri Müflis Bankanın “www.bankasya.com.tr” resmi internet sitesinde duyurmak suretiyle değiştirme hakkı saklıdır.
 8. FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında bulunduğuna veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisaki veya irtibatı olan gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişilerde ortaklığı bulunanlar ihale sürecine katılamazlar.
 9. Satışa ilişkin diğer hususlar Satış Şartnamesi’nde belirtilmiştir.
 10. Satış ilanı ile ilgili her türlü bilgi, Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. Menkul ve Gayrimenkul İşleri Müdürlüğü’nden alınabilecek olup; iletişim adresi ve telefonları aşağıda belirtilmiştir.

 

 

MÜFLİS ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. İFLAS İDARESİ

 

Bilgi için       : Okan KÖSE –  0216 633 5786

                           : Fatih KARABABA – 0216 633 5793

E-posta          : gayrimenkul@bankasya.com.tr

Adres              : Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 8 Ak Ofis Park Ümraniye - İstanbul