Gayrimenkul Satış İlanı

  T.C.

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

II.TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞINDAN

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

           

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nca, amme borcundan dolayı hacizli bulunan ve aşağıda tapu kaydı, adresi, özellikleri ve muhammen değerleri belirtilen gayrimenkuller, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun Fon’a vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde açık artırma sureti ile satışa çıkarılacaktır.

 

SATIŞA ÇIKARILAN;

 

2.GAYRİMENKULÜN;

SATILMIŞTIR

 

3.GAYRİMENKULÜN;

 

SATILMIŞTIR

   4.GAYRİMENKULÜN;

Dosya No: 2005/123

TAPU KAYDI           : İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Ömeravni Mahallesi, Gümüşsuyı Mevkii, 7 ada, 87 pafta, 17 parselde kayıtlı, 5. Kat, 9 nolu, 280 m2 alanlı, mesken vasfında taşınmaz.

ADRESİ : Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi, No:30 D:9 Beyoğlu/İSTANBUL

İMAR DURUMU : Beyoğlu Belediyesi İmar Müdürlüğünden alınan 05.07.2018 tarih ve 5793 sayılı İmar durum yazısına göre;  bölgeye ait 21.12.2010 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının, İstanbul 7. İdare Mahkemesinin kararıyla iptal edildiği, İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararına istinaden 02.08.2017 tarih ve 5628 sayılı Kurul kararıyla belirlenmiş olan geçiş dönemi koruma esasaları ve kullanma şartlarına istinaden imar durumu Koruma Kurulundan alınacak karar doğrultusunda belirleneceği bilgisi alınmıştır.

HALİHAZIR DURUMU: Satışa konu taşınmaz, Beyoğlu Tapu Müdürlüğünde incelenen 08.05.1969 tarihli bilasayılı tadilli mimari projesine göre 280 m2 alanlı betonarme-karkas yapının  5. normal katında konumlu tek daire olup, salon 3 oda, antre, hol, banyo, wc, mutfak ve 2 adet balkon bulunduğu, brüt kat alanının 160 m²  olduğu, ana ulaşım arterlerine yakın  ve orta-üst gelir gruplarınca rağbet gören bir mevkide yer alması ve kapanmaz boğaz  manzarasına sahip olduğu bildirilmiştir

MUHAMMEN DEĞERİ: Satışa konu taşınmaza, Satış Komisyonu tarafından 3.600.000.-TL (Üçmilyonaltıyüzbintürklirası)  değer takdir edilmiştir.

İHALENİN YAPILACAĞI YER, GÜN ve SAAT : TMSF Konferans Salonu, Büyükdere Caddesi, No:143 34394 Esentepe/İSTANBUL

Birinci Satış Günü  : 06.11.2019 ve  saat 15:30-15:35

İkinci Satış Günü    : 13.11.2019  ve saat 15:30-15:35

İrtibat Telefonu    : 0212 340 11 90    0212 340 20 56 www.tmsf.org.tr

 

ORTAK HÜKÜMLER

1. Artırmaya iştirak edeceklerin satışına katılmak istedikleri her gayrimenkul için, tespit edilen muhammen bedelin % 7,5 tutarında teminat yatırmaları, teminat olarak nakit para verilmesi halinde, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkezi Şubesindeki TR630001500158007294368253 numaralı TL hesabına yatırıldığına dair dekontun, nakit para verilmediği taktirde; Bankalar ve/veya Katılım Bankaları tarafından verilen şartsız, kesin ve süresiz nitelikli teminat mektubu veya aynı tutarda Hazine tahvil ve bonoları ve Hükümetçe belli edilen milli esham ve tahvilatın  (Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir.) en geç satış günü, satış saatine kadar Satış Komisyonu’na teslim etmeleri gerekmektedir.

2. Teminatı yatıran gerçek ve tüzel kişilerin (İhale katılımcılarından gerçek kişilerin kimlik aslı ile kimlik fotokopilerini, tüzel kişilerin tüzel kişiyi temsile yetkili kişinin yetkili olduğunu gösterir belgeyi, vekil olarak katılıyor ise, vekaletnamenin aslını satış saatine kadar Satış Komisyonuna teslim etmesi gerekmektedir.) kimlik tespiti yapıldıktan sonra her bir katılımcıya 1 adet bayrak numarası verilir.

3. Gayrimenkul satışı açık artırma sureti yapılacak olup, birinci satışta, gayrimenkul muhammen değerinin % 75’ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla, ikinci satış gününde, aynı yerde ve saatte artırmaya çıkarılacaktır. İkinci artırmada, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Aksi takdirde ihale yapılmaz.

Satış Komisyonu; gayrimenkul muhammen değerinin % 75’ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmesi şartıyla 6183 sayılı Kanunun 62. Maddesi gereğince Kurumumuz ve borçlu menfaatini göz önünde bulundurarak  ihale açılış rakamını belirler.

4. Satış peşin para iledir. Alıcıya talebi halinde 15 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Satış bedelinin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkezi Şubesindeki TR580001500158007294368246 numaralı TL hesabına yatırıldığına dair dekontun ibraz edilmesi gerekmektedir. İhale her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

5. Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse, ihale bedelini derhal veya verilen mühlet içinde ödemekle mükelleftir. Aksi takdirde, ihale feshedilir ve gayrimenkul Satış Komisyonu’nca 7 gün içinde artırmaya çıkarılır. Bu artırmada alakadarlara herhangi bir tebligat yapılmaz. Yalnız ilanla iktifa olunur. Bu satışta gayrimenkul, rüçhanlı alacaklar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Birinci defa kendisine ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan me’sul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiye, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil dairesince tahsil olunur. Faiz % 5’den hesap edilir.

6. Gayrimenkul rehni suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilmez. Satış bedelinden tercihen ödenir.

7. 31/07/2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre; Bankacılık Kanunu uyarınca; mal ve hakların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na teslimi ile bunların  Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi, bu  Fonun  devraldığı  alacakların  tahsili  amacıyla,  bunların  teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi, ve temettü hariç ortaklık haklarıyla yönetim ve  denetimleri  devralanın  şirketlerin  aktiflerinin Fon alacaklarının tahsili amacıyla (müzayede mahallerinde yapılan  satışlar dahil) teslimi KDV’den muaftır. Ancak bu muafiyet işlem bedelinden (Satış bedelinden) Fon’a intikal eden (ayrılacak olan) tutarla orantılı olarak uygulanır. KDV muafiyetinin olmadığı kısım ile ilgili olarak doğacak KDV bedelinden “İhaleyi Kazanan”  sorumludur.

8. Gayrimenkul hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir. İhaleye iştirak edenlerin satışa sunulan gayrimenkulleri önceden mevcut haliyle görmüş, incelemiş olduğu kabul edilir. Alıcı, Türk Borçlar Kanununun  246 ncı maddesinin  atıfta bulunduğu  hükümlerden feragat ettiğini ve Kanunun 280 inci maddesinin uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. Satış ilanında dizgi ve baskı hatası olması halinde ihale anında yapılan açıklamalar esas alınır.

10. Gayrimenkullerin tapu devir tescil işlemi, satış bedelinin tamamı ödendikten ve ihale kesinleştikten sonra gerçekleştirilecektir.

11. Satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılırlar. Yukarıda yazılı hususlardan başka bilgi almak ve şartnameyi incelemek isteyenler, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu II.Tahsilat Daire Başkanlığına, her bir gayrimenkule ait satış ilanında belirtilen dosya numarası ile müracaat edebilirler.

12. İşbu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri yer alan ancak satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olacağı ilan ve tebliğ olunur.