Birleşim Varlık Yönetim A.Ş. Cips Makinesi Satışı

BİRLEŞİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.

MAKİNE TEÇHİZAT SATIŞ İLANI

(CİPS MAKİNE PARKI)

 

Makine ve Teçhizatlar   :

Sıra No

Tanım

Adet

Açıklamalar

Birim Fiyat

 

 

1

Bolu ili, Yeniçağa ilçesi, Yukarı Kuldan Mahallesi, 213 parselde yer alan Pavan Marka, Essiccatoio BFCD 2062 model, 427016 seri numaralı, 350 kg/saat kapasiteli Cips makine parkı

 

1

Cips hattı titreşimli bunker, Elevatör, ürün dozajlama, pişirme fırını, arama dozajlama tamburu, yağ dozajlama, toz aroma dozajlama, elektronik kontrol paneli ekipmanlarından oluşmaktadır

 

1.050.000.-TL

 

 

Yukarıda belirtilen makine ve teçhizatların tamamı  için ihale, teklif alma yöntemiyle yapılacaktır.

 

Teklifimiz peşin..........................................TL’dır. (.........................................................................)

 

1. Teklifler 20/9/2019 tarihinde saat: 17:00’ye kadar yukarıdaki listedeki makine ve teçhizatların tamamı için iş bu ilanın yukarıdaki satırda yer alan boşluğa teklif rakamı yazılmak ve aşağıdaki adrese teslim edilmek suretiyle alınacaktır.Teklif sahiplerinin muhammen bedel toplamı olan 1.050.000.-TL (Birmilyon Türk Lirası)’nın %5’i kadar olan 52.500.-TL tutarındaki teminatı  Birleşim Varlık Yönetim A.Ş’nin, T.C. ZİRAAT  Bankası  İSTANBUL  ŞİŞLİ TİCARİ Şubesi nezdinde ki  ( TR57 0001 0022 4745 1151 7553 26 )  İBAN No.lu TL hesabına yatırdıktan sonra dekontunu, teminat mektubu vermeleri halinde en az 3 ay süreli geçici Banka Teminat Mektubu aslını, tekliflerini, teklif sahibine ait aşağıda belirtilen diğer belgelerle birlikte Şirketin  Büyükdere Caddesi No:143 Kat:1/A Esentepe,Şişli,İstanbul adresine elden teslim etmesi ya da yukarıdaki tarihi geçmemek şartıyla posta yolu ile ulaştırması gerekmektedir. Teklifin aslının yukarıdaki adrese teslim edilmesi şarttır ancak teklifler takip için önceden 0212 347 42 25 numaraya faks çekilebilecektir.

2. Teklif sahiplerinden gerçek kişilerin resimli kimlik belgesi, (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, avukatlık kimliği), tüzel kişi ise şirket yetkilisi olduğunu gösterir yetki belgesinin ve imza sirkülerinin, başkası adına ihaleye katılanların noterden vekâletname ibrazı şarttır. 

3. İhale mahallinde nakit teminat tahsili yapılmayacaktır.

4. Muhammen bedelin altındaki teklifler değerlendirilmeyecektir.

5. Satışa çıkarılan Makine ve Teçhizata birden fazla teklif olması halinde en yüksek teklif değerlendirilir, aynı tutarda birden fazla teklif olması halinde, teklif sahiplerinden tekliflerini yükseltilmesi istenir.

6. Teklifin/tekliflerin değerlendirilmesi ve onaylanması ile teklif sahibine bildirimde bulunarak satış bedelinin son ödeme tarihi bildirilir.

7. Satış koşulları ve satışa sunulan makine ve teçhizatlar hakkında daha ayrıntılı bilgi ŞİRKET’in adresinden ve aşağıdaki irtibat kurulacak kişiden temin edilebilecektir.

8. İhaleye katılanlar Teklif ve Taahhütname Formu’nu okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

9. Makine ve Teçhizatlar ile ilgili bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. ŞİRKET’in aşağıdaki irtibat numarasından randevu alınarak makine ve teçhizatlar görülebilecektir.

10. Makine ve Teçhizatların devir ve tescil işlemleriyle ilgili her türlü sözleşme masrafları alıcıya, vergi resim ve harçlar ile buna benzer tüm yükümlülükler yasal düzenlemeler kapsamında taraflara aittir.

11. ŞİRKET, Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanununa tabi olmadığından ihale yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

12. Satış ilanında dizgi ve baskı hatası olması halinde ŞİRKET tarafından yapılacak açıklamalar geçerlidir.

13. Teklif onaylandığı takdirde teklif tutarının tamamının ŞİRKET satış onay bildiriminde belirtilen sürenin son günü mesai saati bitimine kadar alıcı adı ve teklif bedeli belirtilmek suretiyle, ŞİRKET’in yukarıda belirtilen Banka Hesap numarasına nakden yatırılması zorunludur.

14. İhale üzerinde kalan ihale alıcısının ŞİRKET tarafından verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya satın almaktan vazgeçmesi halinde ŞİRKET, ikinci en yüksek teklif sahibinden makine ve teçhizatları satın almasını isteyebilir.

15. Teklif verenler bu ilandaki hükümleri, şartnamedeki satış koşullarını ve ŞİRKET’in ihale usullerini kabul etmiş sayılırlar.

 

MAKİNE RESİMLERİ

 

 

BİLGİ İÇİN :

Birleşim Varlık Yönetim Anonim Şirketi

Büyükdere Cad. No:143 Kat: 1A

34394  Esentepe /Şişli / İstanbul

Tel: 0 (212) 347 07 77  / 128  Fax: 0 (212) 347 42 25

 

İrtibat Kurulacak Kişi:

Saliha Yıldız

 

TEKLİF SAHİBİNİN :

Adı ve Soyadı, TC Kimlik No         : ........................................................................................ 

Şirket Ünvanı                                     : ........................................................................................

Açık Adresi                                         : ........................................................................................

Telefon No.su                                     : ........................................................................................

Cep Telefonu                                      : ........................................................................................

Faks No.su                                          : ........................................................................................

 

Tarih ve İmza

 

Bu teklife konu teminatımın iade edilmesi gereken hallerde teminatımın iadesinin aşağıda bilgilerini yazdığım banka, şube ve hesap numarasına yapılmasını, bu bilgilerin doğru olduğunu, yanlış veya eksik bilgi vermiş olmam nedeniyle oluşabilecek gecikme ve zararlardan doğabilecek sorumluluğun tarafıma ait olduğunu şimdiden kabul ve beyan ederim.

 

TEMİNATIN İADE EDİLECEĞİ HESABIN BULUNDUĞU:

Banka Adı :           .............................................................................................................

Şube Adı :             ..............................................................................................................

Hesap Sahibinin Adı, Soyadı, Unvanı: .            ...........................................................

IBAN Numarası: ..............................................................................

 

ÖNEMLİ NOT: Bu bilgileri doldurmayan katılımcılara teminat iadesi yapılabilmesi için ihale sonrasında ayrıca yazılı olarak yukarıdaki bilgileri içeren dilekçeyi vermeleri gerekmektedir.

 

 

İhaleye katılmak için verilmesi gereken teminat mektubu en az 3 ay süreli ve aşağıdaki metne uygun olması gerekmektedir.

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU

Firma / Kişinin Şirketinizin satışa sunduğu, Makine ve Teçhizatı (Cips Makinesi Parkı)....... ….......................-TL muhammen bedelli menkulün muhammen bedelinin …....................-TL kısmını Bankamız üstlendiğinden/garanti ettiğinden adı geçenin Şirketinizin ihalesinde söz konusu menkulü satın almaya hak kazandığına ilişkin tebligat kendisine yapıldığı ya da yapılmış sayıldığı halde taşınmazı satın almaktan vazgeçtiği Şirketiniz tarafından yazılı olarak Bankamıza bildirildiği takdirde protesto etmeye hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın yukarıda yazılı miktarı Şirketinizin ilk yazılı talebinde derhal Şirketinize veya Şirketinizin amir havalesine nakden veya tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faizi ile birlikte ödeyeceğimizi Bankanın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla Banka ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. Bu teminat mektubu 31.12.2019 tarihine kadar geçerlidir.