Nurkay Makina TİB Satış İlanı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

 “NURKAY MAKİNA TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ”

SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

 

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK

SATIŞ İLANI

 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) aşağıda ticaret unvanı belirtilen Şirkete, İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 26.09.2016 tarihli, 2016/4284 D.İş sayılı ve İstanbul Anadolu 3.Sulh Ceza Hakimliğinin 28.09.2016 tarihli, 2016/4075 D.İş sayılı dosyalarından verilen kararlar ile kayyım olarak atanmış; Fon Kurulu tarafından Şirket varlıklarının ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında satışına karar verilmiş olup, bahse konu Bütünlük, 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 19 ve 20’nci maddeleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.

 

MALİK

Nurkay Makina ve Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

 

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI

“Nurkay Makina Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, “Malik”e ait, gayrimenkuller, menkul mallar (demirbaşlar, makine ve teçhizatlar, taşıtlar, stoklar vs.), Türk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki haklar (marka, patent ve endüstriyel tasarımlar), ile bu varlıkların ferî ve mütemmim cüzü niteliğindeki tarafı oldukları sözleşmeler ile bu sözleşmelerden doğan ancak başlı başına iktisadi değeri olmayanlar da dâhil olmak üzere diğer tüm mal, hak ve varlıklardan oluşmaktadır.

 

MUHAMMEN BEDEL

 “Nurkay Makina Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen bedeli 16.400.000.- (Onaltımilyondörtyüzbin) TL’dir.

 

TEMİNAT

İhaleye katılabilmek için “Fon”un T. Ziraat Bankası A.Ş Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR76 0001 0007 5306 2864 3883 23 no.lu TL hesabına 1.640.000.- (Birmilyonaltıyüzkırkbin) TL nakit teminatın, “Nurkay Makina Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ayrıca nakit teminat dışında; 5411 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu veya teminat cari değerinin %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller kabul edilecektir. Ancak “Katılımcı”nın doğrudan ya da dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolüne sahip olduğu bankalardan alınan teminat mektubu ihale teminatı olarak kabul edilmeyecektir.

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubu/mektuplarının veya T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin “Şartname”de belirtilen idari zarfla verilecek diğer belgeler ile birlikte 18.06.2019 tarihinde saat 17:00’a kadar “Satış Komisyonu”na teslim edilmesi gerekmektedir.

 

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ

 İhale 19.06.2019 tarihinde, saat 14:30’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir.

 

KATILIM ŞARTLARI

 

  1. “Yönetmelik”in 12’nci maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihale sürecine katılamazlar.

 

  1. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan birden fazla tüzel kişi bir grup adına ihale sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katılamazlar.

 

  1. FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında bulunduğuna veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisaki veya irtibatı olan gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişilerde ortaklığı bulunanlar ihale sürecine katılamazlar.

 

  1. “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

 

 İNCELEME

 “Şartname”, “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. “Katılımcılar”, “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak ihaleye katılabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin “Fon”un T. Ziraat Bankası A.Ş Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu TL hesabına 1.000.- (Bin) TL’yi “Nurkay Makina Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri gerekmektedir. “Şartname”nin her sayfası paraflanıp son sayfası imzalanarak idari belgelerle birlikte “Satış Komisyonu”na teslim edilecektir. Yatırılan “Şartname” bedeli hiçbir suretle iade edilmez.

“Şartname”yi satın alanlar, “Şartname” ve eklerinin onaylı ve eksiksiz olup olmadığını kontrol etmek ve bu belgeleri onaylı ve tam olarak teslim aldığına dair imzalı beyanda bulunmakla yükümlüdür.

“Katılımcılar”, “Fon”un T. Ziraat Bankası A.Ş Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu TL hesabına 1.000.- (Bin) TL’yi “Nurkay Makina Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Tesis Ziyareti” açıklaması ile yatırmaları ve dekont aslı ile “Gizlilik Taahhütnamesi” imzalayarak “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri şartıyla, tesis ziyaretinden yararlanabilirler. Her ne sebeple olursa olsun tesis ziyareti için ödenmiş tutarlar iade edilmez. Tesis ziyareti 16.05.2019-14.06.2019 tarihleri arasında yapılabilecektir.

 

İHALE USULÜ

 

İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” “Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilir. Teklifler peşin bedel olarak Türk Lirası cinsinden verilecektir.

 “Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık, 21.06.2019 tarihinde saat 14:30’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

 

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI

“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25’inci maddesi kapsamına giren borçlar, 6758 sayılı Kanunun 20’nci maddesinin 2’nci fıkrası kapsamında Fon Kurulu tarafından bu borçların FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olmayan kişilerle gerçek mal veya hizmet ilişkisine dayanması ve ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması kaydıyla, ihale bedelinden ödenecektir.

 

HAK ve MÜKELLEFİYETLER

 “Nurkay Makina Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” kapsamındaki gayrimenkullerin tapu kaydında yer alan hak ve mükellefiyetler “Şartname”de belirtilmektedir.

 

DİĞER HUSUSLAR

 

1- İhale bedeli ve İhale bedelinin %18’i oranındaki KDV ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen süre içinde “Türk Lirası cinsinden peşin olarak ödenecektir.

2- İşbu ihale ilanının Resmi Gazetede yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle yapılacaktır.

3- “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle değiştirme hakkı saklıdır.

4- "Nurkay Makina Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki aktif değer ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 14.06.2019 tarihine kadar sıra cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir.

5- İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda belirtilmiştir.

 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu                                                                                      

Nurkay Makina Ticari ve İktisadi Bütünlüğü                                 Satış Komisyonu Başkanı

Satış Komisyonu

          

 

 

Büyükdere Cad. No:143 34394 Esentepe – İstanbul

Tel : 0 212 340 20 59

         0 212 340 20 57

         0 212 340 24 29         

         0 212 340 18 15

         0 212 340 22 38

        

 Fax: 0 212 288 49 63