Pazarlıkla Araç Satış İlanı

T.C.

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

II. Tahsilat Daire Başkanlığı

 

PAZARLIKLA SATIŞ İLANI

 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından amme borçlusundan haczedilen aşağıda cins ve özellikleri yazılı araç 12.000,00 TL muhammen bedel üzerinden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 87. maddesine göre pazarlık usulü ile satılacaktır.

 

Plaka

 Özellikleri

 Muhammen Değeri (TL)

35 AJ 5901

 BMC marka, 2005 model,  Megastar 140 tipi, beyaz renkli kamyonet. Araca mekanik bakım gerekmekte olup araçta muhtelif kırık, çizik, parça eksiği, çöküntü vb. hasarlar bulunmaktadır.

        12.000,00   

 

Satışa konu araç, Yedieylül Mahallesi Cemal Umur Cad. No:10 35860 Torbalı / İzmir adresinde mesai saatleri içerisinde görülebilecektir. (İrtibat Telefonu: Mehmet KIRCI:0533 372 81 61)     

 

Menkul/araç hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. İhaleye iştirak edenlerin satışa sunulan menkulü önceden görmüş, incelemiş olduğu kabul edilir. Alıcı, Borçlar Kanunu’nun 223. maddesinde belirtilen hükümlerinden feragat ettiğini ve Kanunun 280’inci maddesinin uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Teklif sahiplerinin ekte yer alan satın alma formunu doldurmak suretiyle T.C. Kimlik Numarasını havi kimlik ve kimlik fotokopileri ile birlikte II. Tahsilat Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

 

Satın alınan malın bedelinin 3 (üç) gün içerisinde T.Vakıflar Bankası T. A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkezi Şubesindeki TR580001500158007294368246 numaralı hesaba ödenmesi gerekmektedir.

 

31.07.2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre; Bankacılık Kanunu uyarınca; mal ve hakların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na teslimi ile bunların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi, bu Fonun devraldığı alacakların tahsili amacıyla, bunların teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi ve temettü hariç ortaklık haklarıyla yönetim ve denetimleri devralınan şirketlerin aktiflerinin Fon alacaklarının tahsili amacıyla (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) teslimi KDV’den müstesna olup; bu istisna işlem bedelinden Fona intikal eden tutarla orantılı uygulanır. İstisna kapsamında olmayan satış bedelinden doğacak KDV alıcıya aittir (Kullanılmış binek otomobillerde %1, diğer araçlarda % 18 oranında KDV uygulanmaktadır). Ayrıca, ihale işlemleri damga vergisi ve tellaliyeden muaftır.

 

Muayene süresi geçen aracın cezalı muayene ücretleri ile köprü geçiş ücreti ve trafik para cezaları ihale bedelinden ödenmeyecek olup bu bedeller ilgilisinden tahsil edilmek üzere alıcıya aittir.

 

Daha fazla bilgi almak isteyenlerin aşağıda belirtilen telefonlara veya II. Tahsilat Daire Başkanlığı 6183 Bölümüne başvurmaları ilan ve tebliğ olunur. 12/04/2019

 

Ek: Teklif Formu                                                                                                                                 

                                                                                                         Satış  Komisyonu Başkanı

 

İrtibat :

II. Tahsilat Daire Başkanlığı

Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İSTANBUL

0212 340 16 93 – 0212 340 20 56