"Akın Çorap Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" Satış Komisyonu Başkanlığından TİB Satış İlanı

 11 Kasım 2022 CUMA                                                                                                             Resmi Gazete                                                                                                                            Sayı:32010

                                                                                                                               TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

“AKIN ÇORAP TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ”

SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN 

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK

SATIŞ İLANI 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (“Fon”) kayyım olarak atandığı Akın Çorap Sanayi ve Ticaret AŞ ile Sufi Çorap ve Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ye ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan ve satışına karar verilen “Akın Çorap Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 19 ve 20’nci maddeleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.

MALİKLER

  • Akın Çorap Sanayi ve Ticaret AŞ
  • Sufi Çorap ve Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI

“Akın Çorap Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”; “Malikler”e ait “Şartname” ekinde detay bilgileri belirtilen mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşmaktadır. 

MUHAMMEN BEDEL 

“Akın Çorap Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen bedeli 233.500.000- (İkiyüzotuzüçmilyonbeşyüzbin) TL’dir. 

TEMİNAT 

İhaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı 23.350.000- (Yirmiüçmilyonüçyüzellibin) TL’dir. Teminat olarak; (a) nakit, (b) teminat mektubu ya da  (c) T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller sunulabilecektir.

  • Teminatın nakit olarak sunulması halinde; “Fon”un T.C. Ziraat Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR76 0001 0007 5306 2864 3883 23 no.lu TL hesabına “Akın Çorap Ticari ve İktisadi Bütünlüğü İhale Teminatı” açıklaması ile yatırılması gerekmektedir.
  • Teminatın teminat mektubu olarak sunulması halinde; teminatın 5411 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinde tanımlanan bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu olması gerekmektedir. Ancak “Katılımcı”nın doğrudan ya da dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolüne sahip olduğu bankalardan alınan teminat mektubu ihale teminatı olarak kabul edilmeyecektir.
  • Teminatın C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller olarak sunulması halinde; teminat cari değerinin %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin sunulması gerekmektedir.

İHALEYE SON TEKLİF VERME TARİHİ

“Şartname”de belirtilen idari zarf içinde verilecek belgeler, üzerlerinde asıl veya kopya olduklarını belirten kayıtlarla, 1 (bir) asıl ve 1 (bir) kopya olarak, mali zarf ve Rekabet Kurumu zarfı ise 1 (bir) asıl olarak, en geç 13.12.2022 tarihi saat 16:00’ya kadar “Satış Komisyonu”na kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde elden teslim edilecek ve karşılığında sıra numaralı alındı belgesi verilecektir. Bu tarihten sonra verilecek kapalı zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ 

İhale 14.12.2022 tarihinde, saat 11:00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa Liste”) oluşturulduktan sonra açık artırma aşamasına geçilecektir. 

KATILIM ŞARTLARI 

  1. “Yönetmelik”in 12’nci maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu gerçek ve tüzel kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihale sürecine katılamazlar.
  1. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan birden fazla tüzel kişi bir grup adına ihale sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katılamazlar.
  1. Kayyımlık görevinin devam etmesi kaydıyla, 6758 sayılı Kanun ile yasalaşan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kayyımlık yetkisi “Fon”a devredilen Şirketler ile “Fon”un kayyım olduğu Şirketler hariç olmak üzere FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında bulunduğuna veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisaki veya irtibatı olan gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişilerde ortaklığı bulunanlar ihale sürecine katılamazlar.
  1. “Şartname”de belirtilen diğer şartları yerine getirmeyenler.

İNCELEME 

“Şartname” “Satış Komisyonu”nun Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresinde bedelsiz olarak görülebilir ya da bedeli mukabilinde onaylı nüshası satın alınabilir. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “İhale Şartnamesi”ni satın almak isteyenlerin, “Fon”un T.C. Ziraat Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu TL hesabına 10.000-(Onbin) TL’yi “Akın Çorap Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri gerekmektedir.

“İhale Şartnamesi”ni satın alanlar, “İhale Şartnamesi” ve eklerinin onaylı ve eksiksiz olup olmadığını kontrol etmek ve bu belgeleri onaylı ve tam olarak teslim aldığına dair imzalı beyanda bulunmakla yükümlüdür. Yatırılan “İhale Şartnamesi” bedeli hiçbir suretle iade edilmez.

“İhale Süreci”ne başvurmak isteyenlerin “İhale Şartnamesi” satın almaları gerekmekte olup, satın alınan “İhale Şartnamesi” her sayfası paraflanıp son sayfası imzalanarak idari zarfla verilecek olan diğer belgelerle birlikte “Satış Komisyonu”na teslim edilecektir.

Bilgi Odası kullanımı ve Tesis Ziyareti 16.11.2022 / 12.12.2022 tarihleri arasında yapılabilecektir. Bilgi odası kullanımı ve tesis ziyaretinde bulunmak isteyen “Katılımcılar” “Satış Komisyonu”na ıslak imzalı yazı ile müracaat edebilirler.

“Katılımcılar”, “Fon”un T.C. Ziraat Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu TL hesabına 25.000 (Yirmibeşbin) TL’yi “Akın Çorap Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Tesis Ziyareti ve Bilgi Odası Kullanım Bedeli” açıklaması ile yatırarak dekont aslı ile imzaladıkları “Gizlilik Taahhütnamesi”ni “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri ve “Şartname” satın almış olmaları şartıyla “Akın Çorap Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” ile ilgili elektronik ortamlarda hazırlanan bilgileri içeren uzaktan erişimli Bilgi Odasından ve Tesis Ziyaretinden yararlanabilirler. Her ne sebeple olursa olsun tesis ziyareti ve bilgi odası kullanımı için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

İHALE USULÜ 

İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” “Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. En yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde “Kurul”; açık artırma aşamasına katılan “Teklif Sahibi” sayısının 3 ya da daha az olması halinde hepsiyle, açık artırma aşamasına katılan “Teklif Sahibi” sayısının 3’den fazla olması halinde ise en yüksek ilk üç teklifi veren “Teklif Sahibi” ile ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilir. Teklifler peşin bedel olarak Türk Lirası cinsinden verilecektir.

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık, 16.12.2022 tarihinde saat 11:00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır.

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI           

5411 sayılı Kanun’un 134’üncü maddesi ve “Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25’inci maddesi kapsamına giren borçların, ihalenin  “Kurul” tarafından onaylanma tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması ve 6758 sayılı Kanunun 20’nci maddesinin 2’nci fıkrası kapsamında bu borçların FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olmayan kişilerle gerçek mal veya hizmet ilişkisine dayanması şartıyla, “İhale Bedeli”nden ödenmesine karar vermeye “Kurul” yetkilidir.

5411 sayılı Kanun’un 134’üncü maddesi, 6758 sayılı Kanun’un 20’nci maddesinin 2’nci fıkrası ve “Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25’inci maddesinde düzenlenen şartlara uygun olmayan müracaatlar “Fon” tarafından dikkate alınıp ihale bedelinden ödenmez.

DİĞER HUSUSLAR 

1. “İhale Şartnamesi”nde belirtilen şekilde “İhale Bedeli” ve %18 oranında KDV, ihale sonucunun “İhaleyi Kazanan”a bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen şekilde ve sürede Türk Lirası cinsinden ödenecektir.

2. İşbu ihale ilanının Resmi Gazete’de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle yapılacaktır.

3. “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle değiştirme hakkı saklıdır.

4. “Akın Çorap Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” kapsamındaki aktif değer ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 12.12.2022 tarihine kadar sıra cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir.

5. İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda belirtilmiştir.

 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Akın Çorap Ticari ve İktisadi Bütünlüğü

Satış Komisyonu

Büyükdere Cad. No:143 

34394 Esentepe – İstanbul

 

Tel :    0 212 340 24 29

0 212 340 18 15

0 212 340 20 59

0 212 340 22 58

0 212 340 20 40

0 212 340 14 87

0 212 340 20 57

 

                                                          

 

          

                                                                                                                                                                                                                                                    Satış Komisyonu Başkanlığı