T. İmar Bankası T.A.Ş. 62. Etap DİBS Anapara Ödemeleri

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

24/08/2020

BASIN DUYURUSU

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 03.07.2003 tarihli ve 1085 sayılı Kararı ile bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan T. İmar Bankası T.A.Ş. bünyesinde karşılığında devlet iç borçlanma senedi bulunmamasına rağmen ikincil piyasada devlet iç borçlanma senedi satışı adı altında toplanan tutarlara ilişkin olarak, 22.517 adet yatırımcının 26.140 adet işlemde olmak üzere toplam 728.353.436 TL’lik işlem tutarının sigorta kapsamına girmemesi ve DİBS’lerin karşılığı olmaması nedeniyle TMSF tarafından ödenmemiştir.

 

Daha sonra, Banka bünyesinde karşılığında devlet iç borçlanma senedi bulunmamasına rağmen ikincil piyasada devlet iç borçlanma senedi satışı adı altında toplanan tutarların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu aracılığıyla ödenmesine ilişkin 24/05/2007 tarihli ve 5667 sayılı Kanun 30 Mayıs 2007 tarih ve 26537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun kapsamında bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan T. İmar Bankası T.A.Ş. nezdinde Devlet İç Borçlanma Senedi satışı adı altında toplanan tutarların ödenmesine ilişkin esas ve usulleri düzenleyen 13/07/2007 tarihli ve 2007/12398 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 21/07/2007 tarihli ve 26589 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanun ve Kararname hükümleri ile DİBS bedellerinin Hazine adına, hak sahiplerine ödenmesi görevi Fon’a verilmiştir.

 

Anılan mevzuat çerçevesinde, Fon tarafından başvuru süreci başlatılmış olup, başvuru bilgileri ile T. İmar Bankası T.A.Ş. sistem kayıtları eşleştirilen ve hesap mutabakatları sağlanan;

 • 13.072 hak sahibine 05/10/2007 tarihinde 499.676.269,95 TL,
 • 2.104 hak sahibine 19/10/2007 tarihinde     65.673.173,79 TL,
 • 3.175 hak sahibine 23/11/2007 tarihinde   163.840.272,42 TL,
 • 774 hak sahibine 13/12/2007 tarihinde     38.808.586,36 TL,
 • 1.077 hak sahibine 15/01/2008 tarihinde     56.153.048,86 TL,
 • 598 hak sahibine 15/02/2008 tarihinde     31.087.845,51 TL,
 • 176 hak sahibine 21/03/2008 tarihinde       9.018.729,57 TL,
 • 253 hak sahibine 18/04/2008 tarihinde     11.489.472,74 TL,
 • 144 hak sahibine 16/05/2008 tarihinde       7.354.932,86 TL,
 • 95 hak sahibine 13/06/2008 tarihinde       3.418.783,85 TL,
 • 90 hak sahibine 11/07/2008 tarihinde       2.650.485,38 TL,
 • 85 hak sahibine 08/08/2008 tarihinde       2.812.556,44 TL,
 • 57 hak sahibine 11/09/2008 tarihinde       1.513.948,73 TL,
 • 71 hak sahibine 17/10/2008 tarihinde       2.762.331,80 TL,
 • 37  hak sahibine 21/11/2008 tarihinde      1.699.371,04  TL,
 • 80  hak sahibine 26/12/2008 tarihinde      3.002.698,70  TL,
 • 21  hak sahibine 28/01/2009 tarihinde      1.170.867,20  TL,
 • 49  hak sahibine 06/03/2009 tarihinde      2.743.216,69  TL,
 • 41  hak sahibine 17/04/2009 tarihinde      1.932.302,58  TL,
 • 25  hak sahibine 29/05/2009 tarihinde      2.169.194,72  TL,
 • 38  hak sahibine 24/07/2009 tarihinde      1.263.396,64  TL,
 • 24  hak sahibine 04/09/2009 tarihinde      1.579.777,47  TL,
 • 20  hak sahibine 16/10/2009 tarihinde         637.299,34  TL,
 • 18  hak sahibine 20/11/2009 tarihinde         654.727,11  TL,
 • 21  hak sahibine 08/01/2010 tarihinde      1.061.511,45  TL,
 • 32  hak sahibine 19/02/2010 tarihinde      2.127.334,94  TL,
 • 29  hak sahibine 02/04/2010 tarihinde       1.831.406,98  TL,
 • 24  hak sahibine 21/05/2010 tarihinde       1.215.845,34  TL,
 • 15  hak sahibine 02/07/2010 tarihinde          689.428,85  TL,
 • 7  hak sahibine 13/08/2010 tarihinde          433.781,32  TL,
 • 22  hak sahibine 08/10/2010 tarihinde          934.333,08  TL,
 • 12  hak sahibine 26/11/2010 tarihinde       1.348.527,95  TL,
 • 16  hak sahibine 07/01/2011 tarihinde          616.387,61  TL,
 • 19  hak sahibine 25/02/2011 tarihinde       1.025.503,36  TL,
 • 13  hak sahibine 15/04/2011 tarihinde          506.775,92  TL,
 • 10  hak sahibine 03/06/2011 tarihinde          552.038,51  TL,
 • 4  hak sahibine 05/08/2011 tarihinde            68.512,67  TL,
 • 9  hak sahibine 14/10/2011 tarihinde           235.243,62 TL,
 • 8  hak sahibine 09/12/2011 tarihinde           235.049,23 TL,
 • 13  hak sahibine 03/02/2012 tarihinde           332.930,61 TL,
 • 3  hak sahibine 30/03/2012 tarihinde           145.142,89 TL,
 • 3  hak sahibine 11/05/2012 tarihinde           469.649,08 TL,
 • 5  hak sahibine 15/06/2012 tarihinde           697.672,58 TL,
 • 8  hak sahibine 03/08/2012 tarihinde           421.074,78 TL,
 • 5  hak sahibine 28/09/2012 tarihinde           283.226,54 TL,
 • 3  hak sahibine 14/12/2012 tarihinde           430.193,10 TL,
 • 3  hak sahibine 19/04/2013 tarihinde             83.437,97 TL
 • 3  hak sahibine 12/07/2013 tarihinde           156.367,01 TL
 • 3  hak sahibine 17/01/2014 tarihinde             62.694,08 TL
 • 1  hak sahibine 02/05/2014 tarihinde               6.408,37 TL
 • 2  hak sahibine 31/10/2014 tarihinde           101.087,93 TL
 • 1  hak sahibine 15/05/2015 tarihinde             32.042,21 TL
 • 1  hak sahibine 24/07/2015 tarihinde             32.042,20 TL
 • 1  hak sahibine 16/10/2015 tarihinde             33.323,93 TL
 • 1  hak sahibine 29/01/2016 tarihinde               8.364,94 TL
 • 3  hak sahibine 08/04/2016 tarihinde             83.495,58 TL
 • 1  hak sahibine 27/05/2016 tarihinde               2.563,35 TL
 • 4  hak sahibine 11/11/2016 tarihinde           640.845,00 TL
 • 3  hak sahibine 03/02/2017 tarihinde           128.007,51 TL
 • 1  hak sahibine 15/09/2017 tarihinde             46.353,48 TL
 • 1  hak sahibine 17/08/2018 tarihinde             83.309,81 TL

 

olmak üzere toplam 22.434 kişiye ödenmek üzere 61 Etap halinde 930.275.203,53 TL’lık kaynak T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ne aktarılmıştır. Bu tutara, ödenen gelir vergisi tutarı olan 36.080.463,40 TL ilavesiyle, Fon’dan çıkan kaynak tutarı  966.355.666,93 TL’ye ulaşmıştır.

 

Bu defa, başvuru bilgileri ile sistem kayıtları eşleştirilen ve hesap mutabakatları sağlanan 2  hak sahibine ödenmek üzere 21/08/2020 Cuma günü 292.251,97 TL kaynak aktarılmış olup, ödemelere T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla 24/08/2020 Pazartesi günü başlanacaktır. 62. Etapta ödeme yapılacak hak sahiplerinin T. İmar Bankası T.A.Ş. nezdindeki hesap numaraları TMSF’nin internet sitesinde (http://www.tmsf.org.tr/) yer almaktadır. 62. Etap aktarımdan sonra, henüz başvuruda bulunmamış olan 81  kişiye ilişkin, işlem tutarı (anapara), net faiz ve gelir vergisi yükümlülüğü toplamı 3.070.516,65 TL kalacaktır.

 

Yukarıda belirtilen Kanun ve Kararname kapsamında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılacak ödemelerde anapara olarak işlem tutarı esas alınmıştır. Söz konusu tutara, 19/01/2004 tarihinden başvuru süresinin son günü olan 09/08/2007 tarihine kadar, Türkiye İstatistik Kurumunca başvuru süresinin son günü itibarıyla açıklanmış olan en son tüketici fiyat endeks sayısının, tahakkuk dönemi başlangıç tarihinde açıklanmış en son tüketici fiyat endeks sayısına bölünmesi ile bulunan oran üzerinden faiz tahakkuk ettirilmiştir. Bu oran brüt % 33,14 olarak açıklanmış olup, net faiz oranı ise % 28,16’ya denk gelmektedir.

 

Ödeme İçin Gerekli Belgeler

Ödeme sırasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye ibraz edilecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 1. Vatandaşlık numarasını havi resmi kimlik belgesi veya pasaportun aslı T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ne ibrazı ile görülmesi sağlandıktan sonra, bankaya verilmek üzere hak sahibince onaylı bir fotokopisi,
 2. Hesap cüzdanı veya menkul kıymet satış işlem sonuç formunun veya alacağın varlığını tevsik edici belgelerin aslı,
 3. Yerleşim yeri adresini gösterir resmi belge aslı(ikametgah) ve

ayrıca, ödemenin gerçekleştirilebilmesi için başvuruda bulunan her hak sahibinin 2007/12398 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan “taahhütname ve ibranameyi” kayıtsız şartsız imzalaması gerekmektedir.

 

Vekaleten yapılacak ödemelerde TMSF’nin internet sitesinde (http://www.tmsf.org.tr/) ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin internet sitesinde (http://www.ziraat.com.tr/) bir örneği yer alan metne uygun özel vekaletname ile başvurulması halinde işlem yapılacak olup, hak sahipleri diğer belgelerle birlikte bu özel vekaletnamenin aslı ya da tasdikli suretini de ödemeyi yapacak T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubesine ibraz edeceklerdir.

 

Mirasçılara yapılacak ödemelerde ise, diğer belgelere ilave olarak veraset ilamının mahkemece tasdikli suretinin, ödemeyi yapacak T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubesine ibraz edilmesi ve mirasçıların asaleten veya vekaleten birlikte başvurmaları gerekmektedir.

 

Başvurusunu yaptıktan sonraki tarihlerde veya önceden; hesap cüzdanının aslını veya menkul kıymet satış işlem sonuç formunun aslını kaybeden ya da çaldıran mudiler konuya ilişkin olarak resmi makamlarca tanzim edilmiş ibraname fotokopisini ekleyerek bir dilekçe ile TMSF’na başvuracaklardır. Bu kişilere ödeme, TMSF tarafından yapılacak değerlendirme ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ne verilecek yazılı onayı müteakiben, resmi makamlarca tanzim edilmiş ibranamenin aslının diğer belgelerle birlikte hak sahibi tarafından T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ne tevdi edilmesi mukabilinde yapılabilecektir.

 

Ödeme Yeri ve Tarihi

Hazine Bonosu (DİBS) hak sahiplerine yapılacak ödemeler, 24/08/2020 Pazartesi günü başlayarak izleyen günlerde de devam edecektir. Hesap açılacak/ödeme yapılacak hak sahiplerinin hangi şubelere başvuracakları hususunda T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlük ve Şubeleri ile internet sitesinden de (http://www.ziraat.com.tr/) bilgi alınabilecektır.

 

Hak sahiplerine yapılacak ödemeler; sadece hak sahipleri adına hesap açılmış bulunan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubelerince yapılacak, provizyon alınmak suretiyle de olsa başka bir T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubesince ödeme yapılmayacaktır.

 

Yeni Başvuracaklar

Öte yandan, Banka tarafından karşılığında Devlet İç Borçlanma Senedi bulunmamasına rağmen ikincil piyasada Devlet İç Borçlanma senedi satışı adı altında toplanan tutarların ödenmesine ilişkin 13/07/2007 tarihli ve 2007/12398 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında, DİBS bedelleri için dava açmayan hak sahipleri ile dava açan ancak ellerinde kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan hak sahiplerinin başvurularının, bir başka ifadeyle işlem bedelini TÜFE faiz oranı üzerinden almak isteyen hak sahiplerinin, bu ifadeyi içerecek ve açık adres ile telefon numaralarının da yer aldığı bir dilekçe ile aşağıda istenen belgeleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başvuru Kabul Merkezi - Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe-İSTANBUL adresine posta yolu ile göndermeleri veya özel şirketler aracılığıyla imza karşılığı teslim ettirmeleri gerekmektedir.

 

Gerekli belgeler;

 1. Vatandaşlık numarasını içeren resmi kimlik belgesi veya pasaportun tamamının resmi mercilerce onaylı fotokopisi,
 2. Hesap cüzdanı veya menkul kıymet satış işlem sonuç formunun ya da alacağın varlığını tevsik edici belgelerin fotokopisi,
 3. Yerleşim yeri adresini gösterir resmi belgenin aslı (ikametgah),
 4. Bankada işlemin yapıldığı tarih ile ödeme için başvurunun yapıldığı tarih arasında hak sahibinin kimlik bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri gösterir resmi mercilerce onaylanmış

Vekalet yoluyla yapılan başvurularda vekaletnamenin aslı veya tasdikli sureti, mirasçıların başvurularında veraset ilamının mahkemece tasdikli sureti, müşterek hesaplarda ise müşterek tasarruf edileceği önceden belirlenmiş ve bu hususta gerekli hukuki belgeleri oluşturulmuş hesap ve alacaklar için bu belgelerin resmi mercilerce onaylı sureti yukarıdaki belgelere ilave olarak gönderilecektir.

 

Mahkeme ve icra takiplerine dayalı başvuruların BDDK ve SPK’ya ayrı ayrı yapılması gerekmektedir.

Öte yandan Fon’a yapılan bazı başvurular mahkeme kararlarına veya icra takiplerine dayandırılmaktadır. Bakanlar Kurulu Kararı’na göre TMSF’nin mahkeme kararlarına veya icra takiplerine dayalı ödeme taleplerini doğrudan yerine getirmesi mümkün değildir. Bu tür taleplerin doğrudan BDDK ve SPK’ya ayrı ayrı yapılması gerekmektedir.