Kamuoyuna Bilgilendirme

KAMUOYUNA BİLGİLENDİRME

 

Yönetim ve denetimi Fon’a devredilen Bank Ekspres A.Ş. ile ilintili olması nedeniyle, İstanbul, Avcılar’da bulunan bir kısım taşınmazların devri ile ilgili olarak, aralarında Alp Gürkan’ın da bulunduğu muhtelif kişiler hakkında İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılması üzerine, dosya kapsamındaki beyan ve ifadeler ile Vergi Denetim Kurulu raporundaki tespitlerden hareketle Alp Gürkan’ın da aralarında bulunduğu bir kısım şahıslar hakkında Kurumumuzca 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre yasal takip işlemleri başlatılmıştır.

Takip muamelesi çerçevesinde, Alp Gürkan’ın şahsi malvarlıkları kaydına amme haczi işlenilmiş olup bu varlıklardan bir kısım taşınmazların borçlunun talebi de alınarak satışından elde edilen 18.191.397,09 TL tutarın tamamı, borçlunun hissedar olduğu Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.nin işçilerine ödenmiştir.

Ne varki, ilerleyen süreçte Kurumumuz tarafından Alp Gürkan hakkında başlatılan yasal takip işlemleriyle ilgili olarak İdare Mahkemeleri tarafından Kurumumuz aleyhine iptal kararları verilmiş ve  bu kararlarla ilgili tarafımızca İstinaf yoluna başvurulmuş ise de buradan da olumlu bir netice alınamamıştır. Nihayetinde bu kararlar Kurumumuzca temyiz konusu edilmiş ve mezkur dosyalar halen Danıştay’da temyiz incelemesindedir. Bu aşamada Temyiz sonucu beklenildiğinden Alp Gürkan hakkında hukuken yasal takip işlemlerine devam edilememekte ve buna bağlı olarak hacizli varlıkların satışı da yapılamamaktadır. Görülen davaların TMSF lehine sonuçlanması halinde ancak Alp Gürkan’a ait varlıklar satılarak Kanun hükmü gereği satış bedelinin işçilere dağıtımı yapılabilecektir. 

Öte yandan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Kurumumuz borçlusu olmadığından bu şirketin malvarlığına veya Banka hesaplarına Kurumumuzca konulmuş herhangi bir haciz vs olmadığı gibi bu şirket Kurumumuzca yönetilen şirketlerden de değildir.

Konuyla ilgili olarak son günlerde bir kısım basın yayın organlarında farklı yönlerde bilgi paylaşılması nedeniyle,  kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini teminen gerekli açıklamada bulunma zarureti doğmuştur.