İsmailin Yeri Turizm-Gıda-Dayanıklı Tüketim Malları-LPG-Akaryakıt - Tic. San. Ltd. Şti. İlanıdır

İSMAİLİN YERİ TURİZM-GIDA-DAYANIKLI TÜKETİM  MALLARI-LPG-AKARYAKIT-TİCARET SANAYİ  LİMİTED ŞİRKETİ

İlanıdır

10/11/2016 Tarihli ve 6758 Sayılı Kanunun 19’uncu Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların “Bilançonun düzenlenmesi” başlıklı 11 inci maddesi “Şirketin yönetim organı tarafından, ilan neticesinde şirket kayıtları ile teyid edilen veya kesin hükmü haiz vesikalar ile tevsik edilerek kaydettirilen alacaklar ve bildirilen borçlar da dikkate alınarak bilanço hazırlanır.” ve “Sıra cetveli” başlıklı 12 nci maddesinin birinci fıkrası “(1) İlan neticesinde kayıt altına alınan alacaklar, yönetim organı tarafından 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 6183 sayılı Kanun ve 09/06/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 206 ncı maddesine uygun olarak düzenlenecek sıra cetveli ile tasfiye kararı verilen şirketin alacaklılarına dağıtılır.” hükümleri uyarınca İSMAİLİN YERİ TURİZM-GIDA-DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI-LPG-AKARYAKIT-TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİNİN (Şirket) düzenlenecek bilançosuna ve sıra cetveline esas olmak üzere;

  • İşbu ilandan itibaren on beş gün içinde aşağıda yer alan Şirket tebligat adresine Şirketten alacaklı olanlar ile menkul ve gayrimenkulleri üzerinde istihkak iddiasında bulunanların yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini tevdi etmeleri; Şirkete borçlu olanların kendilerini ve borçlarını bildirmeleri gerekmektedir.
  • Şirket mallarını ellerinde bulunduranların, o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları Şirketin Müdürler Kurulu emrine ilandan itibaren on beş gün içinde tevdi etmeleri gerekmekte olup etmezlerse rüçhan haklarından mahrum kalacaklardır.
  • Hazırlanacak sıra cetveli, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilecektir.
  • Yukarıdaki hususları yerine getirmeyen ilgililer hakkında Şirketin kayıtlarında yer alan bilgiler kapsamında işlem tesis edilecektir.

 

Şirketin Unvanı        : İSMAİLİN YERİ TURİZM-GIDA-DAYANIKLI TÜKETİM    

                                         MALLARI-LPG-AKARYAKIT-TİCARET SANAYİ  LİMİTED ŞİRKETİ

Tebligat Adresi        : Fevzi Çakmak Mahallesi. Bolu Cad. İl Özel İdaresi Binası. No: 149/C Kayyum Ofisi  Merkez/DÜZCE