Akfa Mühendislik ve Taahhüt Hizmetleri Anonim Şirketi Tasfiye Hazırlık İlanı

AKFA MÜHENDİSLİK VE TAAHHÜT HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

TASFİYE HAZIRLIK İLANI

 

Fon Kurulu’nun 27.09.2018 tarih ve 2018/496 sayılı kararı ile 6758 sayılı Kanunun 19’uncu maddesi; 6758 sayılı Kanunun 19’uncu Maddesinin Uygulanmasına ilişkin Usul ve Esaslar, 6578 sayılı Kanunun 20/1 maddesi ile 5411 sayılı Kanunun 134/9 maddesi ve bu fıkraya istinaden çıkarılan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun Kontrolündeki Şirketlerin Tasfiyesine Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca; şirketin tasfiye edilmesi ve sicilden terkinine ilişkin hazırlık işlemleri ile ilan ve bilançosunun hazırlanması işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir.

 

10/11/2016 Tarihli ve 6758 sayılı Kanunun 19’uncu Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların “Bilançonun düzenlenmesi” başlıklı 11 inci maddesi “Şirketin yönetim organı tarafından, ilan neticesinde şirket kayıtları ile teyid edilen veya kesin hükmü haiz vesikalar ile tevsik edilerek kaydettirilen alacaklar ve bildirilen borçlar da dikkate alınarak bilanço hazırlanır” ve “Sıra cetveli” başlıklı 12 nci maddesinin birinci fıkrası “(1) İlan neticesinde kayıt altına alınan alacaklar, yönetim organı tarafından 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 6183 sayılı Kanun ve 09/06/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 206 ncı maddesine uygun olarak düzenlenecek sıra cetveli ile tasfiye kararı verilen şirketin alacaklarına dağıtılır” hükümleri uyarınca Akfa Mühendislik ve Taahhüt Hizmetleri Anonim Şirketinin düzenlenecek bilançosuna ve sıra cetveline esas olmak üzere;

 

  • İşbu ilandan itibaren on beş gün içinde aşağıda yer alan Şirket tebligat adresine Şirketten alacaklı olanlar ile menkul ve gayrimenkulleri üzerinde istihkak iddiasında bulunanların yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini tevdi etmeleri; Şirkete borçlu olanların kendilerini ve borçlarını bildirmeleri gerekmektedir.
  • Şirket mallarını ellerinde bulunduranların, o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları Şirketin Yönetim Kurulu emrine ilandan itibaren on beş gün içinde tevdi etmeleri gerekmekte olup etmezlerse rüçhan haklarından mahrum kalacaklardır.
  • Hazırlanacak sıra cetveli, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilecektir.
  • Yukarıdaki hususları yerine getirmeyen ilgililer hakkında Şirketin kayıtlarında yer alan bilgiler kapsamında işlem tesis edilecektir.

 

Şirket Unvanı     : Akfa Mühendislik ve Taahhüt Hizmetleri Anonim Şirketi

Tebligat Adresi   : Tantavi Mah. Menteşoğlu Cad. Terra Plz No:25 K:2 Bğ.Bl.7-8 Oda No: 3 Ümraniye - İstanbul