İflas Dairesi Sıfatı ile Sıra Cetveli İlanı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

HUKUK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINDAN

(İFLAS DAİRESİ SIFATI İLE SIRA CETVELİ İLANI)

 

DOSYA NO               : 2005/1 (TMSF-HUK)

 

MÜFLİS                    : Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi

                                      (İstanbul Ticaret Sicil 14030/000489 no.sunda kayıtlı)

 

ADRES                     : Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul  

 

İFLAS KARARI     : İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 08.06.2005 tarih ve

                                      2004/132 E. 2005/361 K. sayılı ilamı.

 

İFLAS TARİHİ       : 08.06.2005   günü saat 14:40

 

 

Müflis T. İmar Bankası T.A.Ş. İflas Masasına 28.12.2016 tarihinden sonra kaydı talep edilen alacak talepleri ve istihkak iddialarının tahkik ve tetkik işlemleri tamamlanmış olup İcra ve İflas Kanununun 206 ve 207 inci maddeleri ile Bankacılık Mevzuatı hükümleri uyarınca düzenlenen Alacaklılar 6. Ek Sıra Cetveli “Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul” adresinde ilandan itibaren alacaklıların incelemesine amade tutulacaktır. Ayrıca Alacaklılar 6. Ek Sıra Cetvelinin ilan edilmesinden itibaren TMSF’nin web sitesi “tmsf.org.tr”de yayımlanacaktır.

 

Sıraya ait şikayetlerin, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde İcra Mahkemesine, alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazların ise ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Ticaret Mahkemesine (iflas kararının verildiği İstanbul Mahkemelerine), İİK.nun 235. maddesi hükmüne göre yapılması gerekmektedir.

 

Müflis Bankanın iflas tasfiyesi, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun Geçici 11. maddesine istinaden, mülga 4389 sayılı Bankalar Kanununun 16/4 üncü maddesinin “İflas kararı alınması halinde Fon, iflas masasına imtiyazlı alacaklı sıfatıyla iştirak eder ve bu Kanununun uygulanması ile sınırlı olmak üzere 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda yazılı iflas dairesi ve alacaklılar toplantısı ile iflas idaresi görev ve yetkilerine sahip olarak bankayı anılan Kanun hükümleri çerçevesinde tasfiye eder.” hükmü gereğince ifa edilmektedir.

 

İcra ve İflas Kanununun 234 ve 235. maddeleri gereğince ilan olunur.