TMSF / GÖREV VE YETKİLERİ

5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümlerine göre Fonun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:
1) Kredi kuruluşları, nezdindeki tasarruf mevduatı ve gerçek kişilere ait katılım fonlarını sigorta etmek, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 63

2) Sigortaya tâbi olacak tasarruf mevduatı ve gerçek kişilere ait katılım fonlarının kapsamı ve tutarını, Merkez Bankası, Kurul ve Hazine Müsteşarlığının olumlu görüşünü almak suretiyle belirlemek, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 63

3) Risk esaslı sigorta priminin tarifesini, tahsil zamanını, şeklini ve diğer hususları BDDK’nın görüşünü almak suretiyle belirlemek, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 63

4) Faaliyet izni kaldırılan kredi kuruluşları nezdinde bulunan ve doğruluğu hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde kanıtlanan mevduat ve katılım fonunun sigorta kapsamındaki kısmını doğrudan veya ilan edeceği başka bir banka aracılığı ile kaynaklarından ödemek, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 63

5) Denetlemeler sonucunda; kredi kuruluşunun temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin BDDK tarafından Fona devrini müteakip, zararın mevcut ortakların sermayesinden indirilmesi kaydıyla, kısmen veya tamamen devir, satış veya birleştirilmesi işlemlerini gerçekleştirmek, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 71

6) Denetlemeler sonucunda; BDDK tarafından bankanın faaliyet izninin kaldırılmasını müteakip, bankanın yönetim ve denetimini devralarak iflas ve tasfiye işlemlerini gerçekleştirmek, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 71

7) Fonun menfaatlerini koruyucu anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, ayrıca Fona ilişkin her türlü uyuşmazlığın adli ve idari merciler ile icra dairelerinde takibi, savunulması ve çözümlenmesi amacıyla gerekli işlemleri yapmak,

8) Finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek ölçüde olumsuz gelişmelerin BDDK'nın koordinasyonunda, diğer kamu kurumları ile birlikte tespitine yönelik çalışmaları yapmak ve bu çerçevede Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen olağanüstü tedbirleri derhal uygulamak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 72

9) Para, kredi ve bankacılık politikalarının yürütülmesiyle ilgili konularda, ilgili kamu kurumları ile karşılıklı mütalâa ve bilgi teatisinde bulunmak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 98

10) BDDK ve Merkez Bankası ile veri tabanlarında yer alan ve üzerinde uzlaşılan bilgileri gizlilik hükümleri çerçevesinde paylaşmak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 98

11) Finansal Sektör Komisyonunun bir üyesi olarak, finansal piyasalarda güven ve istikrarı sağlamak ve sektörün gelişmesini temin etmek üzere, bilgi teatisinde bulunmak, kurumlararası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, ortak politika önerilerinde bulunmak ve finans sektörünün geleceğini ilgilendiren konulara ilişkin görüş bildirmek, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 99

12) BDDK Başkanı ve BDDK başkan yardımcıları ile Fon Başkanı ve Fon başkan yardımcılarından oluşan bir eşgüdüm komitesinin kurulmasını sağlayarak, bankacılık sisteminin genel durumu, kredi kuruluşlarının denetimleri sonucu alınacak önlemler, risk esaslı sigorta primlerinin hesaplanmasında kullanılmak üzere kredi kuruluşlarının malî bünyelerini gösteren analiz sonuçları ve ayrıca bu bankaların mevduat ve katılım fonları hesap adetleri, sigortalı mevduat ve katılım fonları ve toplam mevduat ve katılım fonu tutarları hakkında gerekli bilgilerin paylaşılmasını, Fonun görev alanına giren konularda ve işlem tesis edilmesinin gerekli olduğu hâllerde Kurum ile Fonun azamî düzeyde işbirliği yapmasını temin etmek, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 100

13) Bir bankanın 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümlerine göre faaliyet izninin kaldırılması halinde yönetim ve denetimini devralmak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 106

14) Yönetim ve denetimi kendisine intikal eden bankadaki sigortalı mevduatı ve sigortalı katılım fonunu ödemesini müteakip, mevduat ve katılım fonu sahipleri yerine bankanın doğrudan doğruya iflâsını istemek, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 106

15) Yönetim ve denetimi kendisine intikal eden banka hakkında iflâs kararı verilmesi halinde, iflâs masasına 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 206 ncı maddesinde yer alan üçüncü sıradaki tüm imtiyazlı alacaklılardan önce gelmek üzere imtiyazlı alacaklı sıfatıyla iştirak etmek ve 5411 sayılı Kanunun uygulanması ile sınırlı olmak üzere 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 166 ncı, 218 inci, 219 uncu, 223 üncü, 234 üncü, 236 ncı, 249 uncu, 251 inci ve 254 üncü maddelerindeki yetki ve görevler hariç olmak üzere iflâs dairesi, alacaklılar toplantısı ve iflâs idaresi görev ve yetkilerine sahip olarak bankayı tasfiye etmek, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 106

16) Yönetim ve denetimi kendisine intikal eden banka hakkında iflas kararı verilmeyen hallerde bankanın iradi tasfiyesini, banka genel kurul kararı aranmaksızın ve Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin infisah ve tasfiyeye ilişkin hükümlerine tabi olmaksızın tasfiye kurulu üyelerini atamak suretiyle gerçekleştirmek, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 106

17) 5411 sayılı Kanunun 12 nci maddesi hükümlerine göre faaliyet izni kaldırılan yabancı banka şubeleri hakkında anılan Kanunun 106. maddesi hükümlerini uygulamak ve bu şubelerin mevcut ve alacaklarının yurt dışına transferine ilişkin esasları belirlemek, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 106

18) İflâs ve/veya tasfiye masasının aktifindeki paralarla, iflâs ve/veya tasfiye idaresi sıfatıyla tahsil ettiği paraların muhafaza ve nemalandırılmasını 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 9 uncu ve sair ilgili maddelerine tâbi olmaksızın ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrası hükmünü uygulamaksızın gerçekleştirmek, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 106

19) Müflise ait menkul ve gayrimenkullerin satışını 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın gerçekleştirmek, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 106

20) Ortaklarının temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi kendisine devredilen bankalarla ilgili yetkilerini maliyet etkinliğini sağlama ve mali sistemin güven ve istikrarını koruma ilkeleri doğrultusunda kullanmak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 107

21) Ortaklarının temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi kendisine devredilen bankanın faaliyetlerini Fon Kurulu tarafından belirlenecek süre ile geçici olarak durdurmak ve/veya devir tarihi itibarıyla düzenlenecek bilançosunu esas almak suretiyle;
a) Uygun göreceği aktiflerini, teşkilatını ve aksine talebi olmayan personeli ile devir tarihi itibarıyla mevduat bankaları bakımından mevduat toplamları en yüksek beş banka tarafından uygulanan faiz oranları ortalamasını, katılım bankaları bakımından katılım fonu toplamları en yüksek üç banka tarafından uygulanan getiri oranları ortalamasını geçmemek üzere işlemiş faiz ve getirileri ile birlikte sigortaya tâbi tasarruf mevduatı ve katılım fonlarını ve pasifte yer alan karşılık kalemlerini, kurulacak bir bankaya ya da mevcut bankalardan istekli olanlara devretmek ve aktif ve pasifi kısmen veya tamamen devredilen bankanın faaliyet izninin kaldırılmasını BDDK'dan istemek,
b) Hisselerine sahip olmak kaydıyla ve sigorta kapsamındaki mevduat ve katılım fonu tutarını aşmamak koşuluyla mali yardım sağlamak ve kendisine intikal eden hisseleri temsil eden sermayeye karşılık gelen zararları devralmak,
c) Devralınacak zararlar sonucunda hisselerinin tamamına sahip olunamaması halinde, zararın ödenmiş sermaye tutarından düşülmesi suretiyle hesaplanacak sermaye esas alınmak üzere bulunacak hisse bedelinin Fon Kurulu tarafından belirlenecek süre içinde banka hissedarlarına ödenmesi karşılığında hisselerini devralmak,
d) Faaliyet izninin kaldırılmasını BDDK'dan istemek,
5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 107

22) Ortaklarının temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi kendisine devredilen ve hakkında 5411 sayılı Kanunun 107. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uygulanan bankanın devredilen aktiflerinin toplamının devredilen pasiflerinin toplamını karşılamaması halinde aradaki farkı sigorta kapsamındaki mevduat ve katılım fonu tutarını aşmamak kaydıyla ödemek ve bu banka hakkında iflâs kararı verilmesi halinde, ödediği tutar kadar iflas masasına 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 206 ncı maddesinde yer alan üçüncü sırasındaki tüm imtiyazlı alacaklılardan önce gelmek üzere imtiyazlı alacaklı sıfatıyla iştirak etmek, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 107

23) Hisselerinin çoğunluğu veya tamamı kendisine intikal eden bankanın;
a) gerektiğinde mali ve teknik yardım da sağlamak suretiyle, varlık ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen, mevcut bankalardan istekli olanlara ya da kurulacak bir bankaya devretmek veya bankayı istekli olan başka bir bankayla birleştirmek,
b) Fon Kurulu tarafından gerekli görülen hallerle sınırlı olmak üzere, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeniden yapılandırılması için gerektiğinde;
i. Sermayesini artırmak,
ii. zorunlu karşılık ve umumi disponibilite yükümlülüklerinden kaynaklanan cezai faizlerini kaldırmak,
iii. iştirak, gayrimenkul ve diğer aktiflerini satın almaya veya bunları teminat olarak alıp karşılığında avans vermek,
iv. likidite ihtiyacını gidermek üzere mevduat koymak,
v. alacaklarını veya zararlarını devralmak,
vi. varlık ve yükümlülükleri ile ilgili her türlü işlemi yapmak ve nakde tahvilini sağlamak,
c) sahip olduğu aktifleri iskonto uygulayarak veya sair suretlerle üçüncü kişilere satmak ve gerekli göreceği her türlü tedbiri almak,
d) hisselerini 5411 sayılı Kanunun 7 ve 8 inci maddelerindeki hükümlere istinaden Kuruldan izin alınmak kaydıyla ve Fon Kurulu tarafından belirlenecek usul ve esaslar dahilinde üçüncü kişilere devretmek,
5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 107

24) Temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi kendisine devredilen bankaların, mali bünyelerinin güçlendirilmesi, yeniden yapılandırılması, devri, birleştirilmesi ve satışı ile ilgili işlemleri devrin yapıldığı tarihten itibaren en geç dokuz aylık bir süre içerisinde tamamlamak, gerekli görülen hallerde bu süreyi Fon Kurulu kararı ile üç ayı geçmemek üzere uzatmak, bu süre içinde devir, birleşme veya satışın tamamlanamamış olması halinde BDDK'dan bankanın faaliyet izninin kaldırılmasını talep etmek, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 107

25) 5411 sayılı Kanunun 108. maddesi kapsamında kullanılan kaynaklar ve maruz kalınan zarar kapsamında iade ve tazmin talebine mesnet teşkil edecek işlemler ile iade ve tazmine konu edilecek tutarları, ilgili bankada BDDK tarafından yapılacak incelemeler sonucu ulaşılacak tespitleri de dikkate alarak belirlemek, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 108

26) 5411 sayılı Kanunun 108. maddesi kapsamında bilançoda görülen bakiye zararın özkaynakları aştığının tespiti halinde, bankanın faaliyet izninin kaldırılmasını BDDK'dan istemek; bilançoda görülen zararın özkaynakları aşmaması halinde ise, hâkim ortaklar dışındaki ortaklara ait hisseleri, zararın ödenmiş sermaye tutarından düşülmesi suretiyle hesaplanacak sermaye esas alınmak üzere bulunacak bedel üzerinden Fon Kurulu tarafından belirlenecek süre içinde banka hissedarlarına ödenmesi karşılığında devralmak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 108

27) Faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bankaların ana sözleşmelerinde yer alan düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın ve genel kurul yapılmaksızın değiştirmek ve tescil ettirmek, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 109

28) Faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bankaların hâkim ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişi hissedarlarından ve yöneticilerinden, bunların eşlerinden, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımlarından, evlatlıklarından ve kendilerini evlat edinenlerden kendilerine ait taşınmaz ve iştiraklerini, haczi caiz olan taşınır hak ve alacaklarını ve menkul kıymetlerini, her türlü kazanç ve gelirleri ile yaşayış tarzına göre geçim kaynaklarını ve ayrıca bildirimden önceki iki yıl içinde ivazlı veya ivazsız olarak iktisap ettikleri veya devrettikleri taşınmaz, haczi caiz taşınır, hak, alacak ve menkul kıymetlerini gösterir birer mal beyannamesi vermelerini istemek, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 109

29) Faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bankada mevduat ve katılım fonu sahipleri ile diğer alacaklıların haklarını korumaya yönelik olarak gerekli göreceği her türlü tedbiri almak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 109

30) Faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bankanın hâkim ortakları ve tüzel kişi ortaklarının sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişi hissedarları ve yöneticilerinin mal, hak ve alacaklarına teminat şartı aranmaksızın ihtiyatî tedbir veya ihtiyatî haciz konulmasını, bu kişilerin yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasını yetkili ve görevli mahkemeden talep etmek, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 109

31) Bankanın yöneticilerinin ve denetçilerinin kanuna aykırı karar ve işlemleriyle banka hakkında 5411 sayılı Kanunun 71 inci maddesi hükümlerinin uygulanmasına neden olduklarının tespiti halinde, bankaya verdikleri zararlarla sınırlı olmak üzere bunların şahsi sorumlulukları yoluna gidilerek doğrudan şahsen iflâslarına karar verilmesini yetkili ve görevli mahkemeden talep etmek, bu karar ve işlemler bankanın hâkim ortaklarına menfaat temini amacıyla yapıldığı takdirde, menfaat temin eden ortaklar hakkında da temin ettikleri menfaat üzerinden bu işlemleri uygulamak, Mahkemece iflâsına karar verilenler hakkındaki takibi yürütmek, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 110

32) 5411 sayılı Kanunun 130 uncu maddesinde sayılan gelirleri ile 108 inci ve 135 inci maddesindeki alacaklarının takip ve tahsilinde 6183 sayılı Kanun hükümlerini uygulamak, MADDE 132

33) 5411 sayılı Kanunun 108 inci maddesinde sayılan alacakların takibine, banka kaynağının kullanıldığı tarihten itibaren banka defter, kayıt ve belgelerine göre anapara, her türlü faiz, komisyon ve sair giderlerin toplamından oluşan birikmiş alacak tutarı üzerinden, 130 uncu maddesinde sayılan alacakların takibine tahakkuk eden anapara üzerinden, 135 inci maddesinde belirtilen alacakların takibine ödemeye esas olmak üzere tespit edilen tutar üzerinden başlamak ve 6183 sayılı Kanun kapsamındaki alacaklara uygulanan oranda gecikme zammı uygulamak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 132

34) 6183 sayılı Kanunun uygulamasında anılan Kanunun Maliye Bakanlığı tahsil dairesi ve diğer makam, merci ve komisyonlara verdiği yetkileri kullanmak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 132

35) Borçlu veya borçlunun malları başka mahallerde bulunduğu takdirde, 6183 sayılı Kanun hükümlerini, kendi tahsil dairesi aracılığı ile uygulamak, tahsil dairesi bulunmayan mahâllerde, o mahâldeki Maliye Bakanlığı tahsil dairesi aracılığıyla uygulamak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 132

36) 6183 sayılı Kanun uyarınca takip ettiği alacaklarına ilişkin her türlü teminatın paraya çevrilmesinde de anılan Kanun hükümlerini uygulamak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 132

37) 6183 sayılı Kanuna göre yapacağı satışlarda; vadeli satış şartlarının, satış ilanında ve satış şartnamesinde belirtilmesi şartıyla satış bedelinin vadeli tahsiline karar vermek, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 132

38) 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre satışa arz ettiği mal, hak ve alacaklarla ilgili ihaleye katılmak, pey sürmek ve alacağına mahsuben ihaleden mal, hak ve alacakları satın almak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 132

39) 5411 sayılı Kanunun 107 nci maddesi uyarınca devralınan ve Fon alacağı haline gelen alacaklarla ilgili olarak borçlu aleyhine 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre başlatılmış bulunan takipler ile alacağın tahsiline yönelik davalara kaldığı yerden devam etmek, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 132

40) 5411 sayılı Kanunun 107 nci maddesi uyarınca devralınan alacaklar nedeniyle Fona borçlu olanların iflâsı halinde 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 221 inci maddesindeki iflas bürosuna temsilci seçmek, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 223 üncü maddesindeki iflas idaresinin, üyelerinden en az birinin seçimi için iki kat aday göstermek, alacağının tahsili bakımından gerekli görürse iflas idaresinin en az iki üyesinin önereceği iki katı aday arasından seçilmesini talep etmek, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 132

41) Takip ettiği alacaklar ile ilgili olarak iskonto da dâhil olmak üzere her türlü tasarrufta bulunmak, sulh olmak, satmak, geri almak, alacağına mahsuben menkul ve gayrimenkul mallar ile her türlü hak ve alacakları belirleyeceği koşullar ile devralmak ve alacağın yeniden itfa planına bağlanması da dâhil olmak üzere borçlularla anlaşma yapmak ve borçlularla yaptığı anlaşmalar kapsamında Fon Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde muhafaza tedbiri uygulayıp, uygulamamak, dava açıp açmamak veya açılmış bulunan hukuk davalarının yapılan anlaşma süresince durdurulmasını mahkemeden istemek, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 132

42) Her türlü alacağın teminatını teşkil etmek üzere, Yeni Türk Lirası ve/veya yabancı para birimi üzerinden, ticari işletme rehni, taşınmaz rehni ve taşınır rehni dahil olmak üzere her türlü ayni ve şahsi teminat almak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 132

43) 5411 sayılı Kanunun 71 inci maddesi uyarınca faaliyet izni kaldırılan veya yönetim ve denetimi Fona intikal eden bankalarla ilgili olarak, takibi şikayete bağlı suçlar dahil olmak üzere, anılan Kanun hükümleri uyarınca yapılan başvurular üzerine açılmış veya açılacak her türlü ceza davalarında suçtan zarar gören olarak müdahil sıfatına haiz olmak, bu davalara bağlı şahsî haklara sahip olmak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 132

44) Fona borçlu gerçek kişi ile tüzel kişilerin kanuni temsilcileri hakkında 5682 sayılı Pasaport Kanununun 22 nci maddesi hükümlerinin uygulanmasını talep etmek, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 132

45) Faaliyet izni kaldırılan bankaların tasfiyelerinin tamamlanması ancak iflas veya tasfiye masa alacaklarının tahsil edilememiş olması halinde, bankanın sorumlulukları tespit edilen ortakları, yönetim kurulu eski üyeleri ve denetçileri aleyhine varsa ibralarının iptali ve işlemleri nedeniyle verdikleri zararın tazmini için tasfiyenin tamamlanmasını müteakip beş yıl içinde dava açmak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 133

46) Fon bankalarının hisselerinin üçüncü kişilere devir veya intikali halinde banka tarafından, bankanın eski ortakları, yöneticileri ve denetçileri hakkında açılmış olan dava ve takiplere kanuni halef sıfatıyla kaldığı yerden devam etmek, bu bankaların başka bir bankaya devredilmesi ya da başka bir banka ile birleşmesi, hisselerinin üçüncü kişilere devredilmesi ya da tasfiyelerine karar verilmesi halinde bu işlemlerin tamamlanmasını takip eden beş yıl içinde bankanın sorumlulukları tespit edilen yönetim kurulu eski üyeleri ve eski denetçileri aleyhine varsa ibralarının iptali ve işlemleri nedeniyle verdikleri zararın Fon adına tazmini istemi ile dava açmak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 133

47) Fon, alacağının tahsili bakımından yarar görmesi halinde ve Fona borçlu olup olmadıklarına bakılmaksızın, Fon bankalarının;
a) Yönetim ve denetimine sahip olduğu iştiraklerinin,
b) Hâkim ortağı olan tüzel kişilerin,
c) Gerçek ve tüzel kişi hâkim ortaklarının hâkim ortak olduğu şirketlerin,
d) Yukarıda sayılan kişiler adına hareket eden veya onlar hesabına kendi adına para, mal veya hak edinen şirketlerin ortaklarının
bu fıkrada belirtilen şirketlerde sahip oldukları hisselerinin tamamına ve/veya bir kısmına ilişkin temettü hariç ortaklık hakları ile bu şirketlerin yönetim ve denetimini devralmaya ve şirket ana sözleşmesinde belirlenen yönetim, müdürler ve denetim kurulu üyelerinin sayılarıyla bağlı kalmaksızın ve imtiyazlı hisselere dayanılarak atanıp atanmadıklarına bakılmaksızın görevden almak ve/veya üye sayısını artırmak ve/veya eksiltmek suretiyle bu kurullara üye atamak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 134

48) Fonun yönetim ve denetimine sahip olduğu şirketlerin ve/veya Kanunun 134. maddesi uyarınca yönetimini ve denetimini devir aldığı şirketlerin, Fon tarafından atanan yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve müdürleri ile Fonun atadığı bu yöneticiler tarafından şirketi temsil ve ilzam ile yetkili kılınan genel müdür, genel müdür yardımcısı ve müdür gibi şirket çalışanlarının, Kanunun 134. maddesinde sayılan gerçek veya tüzel kişilere ait şirket hisselerinin ve/veya bu şirketlerdeki lisans, ruhsat, 13.4.1994 tarihli ve 3984 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi hükmü kapsamında geçici frekans ve kanal kullanımı ve imtiyaz sözleşmelerinden doğan hakları dahil olmak üzere diğer tüm hak ve varlıklarının ve/veya bu hisselerle orantılı aktiflerinin satışını gerçekleştirmelerine izin vermek veya bu satışları bizzat gerçekleştirmek ve bu satışlardan elde edilen tutarları Fon alacaklarına mahsup etmek veya şirketlerin kamu borçları ve/veya Sosyal Sigortalar Kurumuna borçları ile sair borçlarını ödemede kullanmak ve bu işlemler ile ilgili 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 324 üncü maddesi ile bağlı kalmaksızın kararlar almak. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 134

49) Fonun yönetim ve denetimine sahip olduğu şirketler ve/veya bu fıkra uyarınca yönetimini ve denetimini devir aldığı şirketler ve iştiraklerin yüzde kırkdokuzundan fazlası ile bunlara ait her türlü mal, hak ve varlıkları, gayri menkullerle ilgili özel kanunlarındaki kısıtlamalar saklı kalmak kaydıyla yabancı gerçek ve tüzel kişilere satmak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 134

50) Fon alacaklarının tahsilini teminen, 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca haczedilen aktif değerler ile lisans, ruhsat ve imtiyaz sözleşmelerinden doğan haklar ve bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden doğan, ancak başlı başına iktisadî değeri olmayanlar da dahil olmak üzere diğer tüm hak ve varlıkları bir araya getirerek, ticarî ve iktisadî bütünlük oluşturarak alıcısına geçişini sağlayacak şekilde satmak, hacizli malların birden fazla borçluya ait olması ve/veya birden fazla alacaklının haczi olması halinde de satışı yaptırmak, ihale bedelinin ödenme şeklini, para birimini, alıcıların sahip olması gereken şartları, ödeme tarihini ve ihalenin sair usul ve esasları ile satış şartlarını 6183 sayılı Kanun hükümlerine bağlı olmaksızın belirlemek, satışa konu ticarî ve iktisadî bütünlüğü alacağına mahsuben satın almak, satışa konu varlıkların ait olduğu şirketlerin teknik bilgi, yazılım, donanım, ekipman, mal ve hizmet alımından doğan geçmiş dönem borçlarını ihale bedelinden ödemeye veya ihale alıcısına ödetmek, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 134

51) Faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bankalar ile tasfiyeye tabi tutulan veya tasfiye işlemi başlatılan bankaların, 5411 sayılı Kanunun 134. maddesinde belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile gerçek kişilerin kan ve kayın hısımlarının edindikleri ve/veya bu suretle üçüncü kişilere edindirdikleri para, her türlü mal, hak ve alacaklar hakkında 5411 sayılı Kanunun 134. maddesi hükümlerini uygulamak, bu suretle edinildiği ve/veya edindirildiği kabul edilen para, her türlü mal, hak ve alacaklar üzerinde ilk kredinin ve/veya banka kaynağının kullanıldığı tarihten sonra üçüncü kişilere yapılan satış, devir ve temlik, sınırlı ayni hak tesisi gibi hukuki işlemlere taraf olan, küllî ve cüz'i halefleri dahil tüm şahısların, yukarıda belirtilen işlemlerin gerçekleşmesinden sonra edindikleri ve/veya edindirdikleri para, her türlü mal, hak ve alacaklar hakkında da belirtilen madde hükümlerini uygulamak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 134

52) 5411 sayılı Kanunun 134. maddesinde sayılan gerçek ve tüzel kişilerin yönetim ve/veya denetimindeki şirketlerde ve/veya işletmelerinde iş akdine bağlı ve/veya bağlı olmaksızın geçici veya sürekli olarak istihdam edilen şahısların kurucusu, ortağı, yöneticisi veya denetçisi olduğu şirketlerin; bir iş akdine bağlı olmaksızın, yukarıda sayılan şahısların vekâleten ve/veya ticari mümessil ve/veya ticari vekil sıfatıyla ve/veya vekâletsiz iş görme hükümleri gibi herhangi bir hukuki ilişkiye dayanarak geçici ve/veya sürekli olarak temsil eden şahıslar ile temsil ettikleri gerçek ve/veya tüzel kişilerin; edindikleri ve/veya üçüncü kişilere edindirdikleri para, her türlü mal, alacak ve haklar hakkında 5411 sayılı Kanunun 134. maddesi hükümlerini uygulamak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 134

53) Faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bankanın hâkim ortakları, yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulu üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcıları ve bunların eş ve çocukları ile evlatlıklarının, bunların diğer kan ve kayın hısımlarının ve imzaya yetkili banka mensuplarının kendi aralarında veya üçüncü kişilerle yaptıkları taşınır ve taşınmaz rehni, ipotek, üst hakkı, intifa hakkı ve oturma hakkı gibi her türlü sınırlı ayni hak tesisine ilişkin sözleşmeler mahsus siciline veya defterine kayıt ya da şerh edilmiş olsun veya olmasın her türlü şahsi haklar ve/veya zilyetliğin devrine dair sözleşmeler dahil her türlü tasarrufları ile kara, hava ve deniz taşıtları gibi taşınır ve yalı, villa, ada, site, tüm eklentileri ile çiftlik gibi taşınmazlarla ilgili adi ve hasılat kira sözleşmeleri, taşınır veya taşınmaz mal, finansal kiralama sözleşmeleri, uydu ve kablolu yayın kanalı kullanma hakkı, televizyon kanalı ile gazetelerin yayım hakkı, marka ve lisansı devir ve kullanma hakkı veren sözleşmeleri, idare ve hizmet vekâleti ile Avrupa Birliği standartları üzerinde prim ödemek suretiyle yapılan hayat, bireysel emeklilik, ihtiyarlık ve sağlık sigorta sözleşmeleri ve limitli veya limitsiz kredi kartı ile ATM kartı sözleşmeleri ile münferit veya karşılıklı verilen banka teminat mektupları, kabul kredileri ve avaller ile her türlü hisse devir sözleşmeleri Fon Kurulu kararıyla geçersiz saymak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 134

54) 5411 sayılı Kanunun 134. maddesinde sayılan alacaklara ilişkin para, mal, her türlü hak ve alacaklara ihtiyatî haciz koymak, muhafaza altına almak ve belirleyeceği kurum ve kuruluşlarca hazırlanacak raporları dikkate alarak tespit edeceği değeri üzerinden, alacağına mahsuben devralmak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 134

55) 5411 sayılı Kanunun 134. maddesinde belirtilen alacaklara zararın ve/veya alacağın doğmasına sebebiyet veren haksız işlemin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen oranda gecikme faizi uygulamak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 134

56) Sigortaya tâbi mevduat ve katılım fonu tutarının eksik beyanı halinde sorumluların malvarlıkları üzerine tedbir konulmasını yasal mercilerden talep etmek ve sorumlular aleyhine 5411 sayılı Kanunun 135. maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunmak takip ve tahsil işlemlerini başlatmak, tespit edilen farkı 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil etmek, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 135

57) Fon alacaklarının tahsilini teminen, Fon tarafından 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde açılan ve/veya takip edilen dava ve takiplerde verilen ihtiyatî haciz veya tedbir kararları uyarınca üzerine ihtiyatî haciz veya tedbir konulan para, her türlü mal, hak ve alacakların bedelinden, Mahkemece karara bağlanan alacaklarını, imtiyazlı alacak olarak öncelikle tahsil etmek, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 136

58) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun uygulanmasına ilişkin olarak yapılan ihalelere teminatsız olarak iştirak etmek, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 138

59) Fonun alacaklı olduğu dosyalarda yaptırılan kıymet takdirleri ile satış ilanlarının borçlular dışındaki ilgililere tebliğini, ilanda belirtilen süreler geçerli olmak kaydıyla, varsa bilinen son adreslerine yapılacak tebligat ile yoksa keyfiyetin ilanen tebliği suretiyle yapmak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 138

60) Fonun alacaklısı olduğu icra dosyalarında Fona ödenmesi gereken satış bedellerini sıra cetvelinin kesinleşmesini beklenmeksizin teminatsız olarak tahsil etmek, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 138

61) Faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bankaların ekonomik değeri olan iştirakleri ile 5411 sayılı Kanunun 134 üncü maddesi ve bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15 inci maddesinin (7) numaralı fıkrası kapsamında yönetim ve denetimini devraldığı şirketler ile ilgili olarak 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanmaksızın yapılacak sermaye artırımları da dâhil olmak üzere, yeniden yapılandırma ve Fon alacağının tahsiline yönelik olarak söz konusu şirketlerin mal, hak ve alacaklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla Fon Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde malî kaynak sağlamak da dâhil gerekli her türlü tedbiri almak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 139

62) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile verilen yetki ve görevlerini her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olarak gerçekleştirmek, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 140

63) 5411 sayılı Bankacılık Kanunundan kaynaklanan Fon alacaklarına ilişkin dava ve takiplerde zamanaşımı süresini yirmi yıl olarak uygulamak,

64) Kurulacak varlık yönetim şirketlerine Fon alacakları ile diğer varlıklarını satmak, bu şirketlere sermaye sağlamak suretiyle kurucu ortak veya hissedar olarak katılmak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 142

65) 5411 sayılı Kanunda belirtilen suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturma yapılması için, Fon Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı başvuruda bulunmak, başlatılan soruşturmalar neticesinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verilirse, tebliğ edilen bu kararlara karşı 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre itiraz etmek, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 162-163

66) 5411 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce, 26.12.2003 tarihine kadar temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetim Fona intikal eden ve/veya bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkileri ilişkili Bakan, Bakanlar Kurulu veya Kurul tarafından kaldırılarak tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen veya Fon tarafından tasfiye işlemleri başlatılan bankalar hakkında başlatılan işlemler sonuçlanıncaya ve her türlü Fon alacakları tahsil edilinceye kadar yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Kanunun 14, 15, 15/a, 16, 17, 17/a ve 18 inci maddeleri, ek 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerinin takibinde bulunan dava ve takiplerde uygulanmasına devam etmek, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu GEÇİCİ MADDE 11

67) 5411 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun 64 ve 65 inci maddeleri ile, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesi uyarınca işlem yapılan bankalar ile tasfiyeye tâbi tutulan veya tasfiye işlemi başlatılan bankalar hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (5) ve (6) numaralı fıkraları hükümlerinin uygulanmasına devam etmek, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu GEÇİCİ MADDE 11

68) Sigorta kapsamındaki mevduat ve katılım fonu üzerinden prim hesaplanmasına esas teşkil edecek gerekli bilgilerin gönderilmesini ve bu primlerin belirlediği esaslara göre yatırılıp yatırılmadığının denetlenmesini BDDK'dan istemek, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 122

69) Her türlü faaliyetinde, kuruluş kanununda verilen yetkiler saklı kalmak kaydıyla, kalkınma planı, programlar ve hükûmet programında yer alan ilke, strateji ve politikalara uymak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 122

70) Hazırlayacağı düzenleme taslaklarını en az yedi gün süreyle Fonun internet sayfası başta olmak üzere uygun vasıtalarla kamuoyunun bilgisine sunmak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 122

71) Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunu, faaliyetleri hakkında yılda bir defa yapılacak toplantı ile bilgilendirmek, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 124

72) Faaliyetlerine ilişkin olarak her yılın Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait kararları, yaptığı düzenlemeler ile bunların ekonomik ve sosyal etkilerini analiz eden ve Fonun performans hedefleri ile uygulama sonuçlarının karşılaştırılmasını ve değerlendirilmesini de içeren bir faaliyet raporu hazırlamak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 124

73) Dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma ve diğer faaliyetleri ile ilgili olarak üçer aylık dönemler itibarıyla yayımlayacağı raporlarla kamuoyunu bilgilendirmek, faaliyetleri hakkında internet ortamı ve resmî bültenler aracılığıyla kamuoyunu azami ölçüde bilgilendirmek, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 124

74) Yıllık faaliyet raporu, mali tabloları ve bütçe kesin hesabını Türkiye Büyük Millet Meclisine sunmak, kesin hesabın bir örneğini Maliye Bakanlığına göndermek, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 124

75) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden, Devletin güvenliği ve temel dış yararlarına karşı ağır sonuçlar doğuracak hâller ile meslek sırrı, aile hayatının gizliliği ve savunma hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, özel kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler dikkate alınmaksızın gizli dahi olsa 5411 sayılı Kanun kapsamında verilen görevler ile sınırlı olmak üzere her türlü bilgi ve belgenin uygun süre ve ortamda, sürekli veya münferit olarak verilmesini, istenecek defter ve belgelerin ibraz edilmesini talep etmek, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 123

76) 5411 sayılı Kanun ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kendisine tahsis edilen kaynaklarını görev ve yetkilerinin gerektirdiği ölçüde, serbestçe kullanmak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 129

77) Giderlerini Fon Kurulu kararıyla yürürlüğe giren, stratejik planları ve performans hedefleri ile kurumsal, işlevsel ve ekonomik sınıflandırma sistemine göre hazırlanan yıllık bütçeye göre yapmak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 129

78) Hazine Müsteşarlığından izin almak kaydıyla borçlanmak ve ihtiyaç hasıl olduğunda Hazine Müşteşarlığınca ihraç edilecek özel tertip devlet iç borçlanma senetlerini ikrazen almak, özel tertip devlet iç borçlanma senetlerinin faiz oranları ve geri ödeme şartları da dahil olmak üzere tâbi olacağı usul ve esasları Hazine Müsteşarlığı ile müştereken belirlemek, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 131

79) BDDK görüşü alınmak suretiyle Fon Kurulu kararı ile bankalardan ileride doğacak prim yükümlülüklerine mahsuben bir önceki yılda ödedikleri sigorta primi toplamına kadar avans almak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 131

80) Olağanüstü hallerde, Fon kaynaklarının ihtiyacı karşılamaması durumunda Merkez Bankasından avans verilmesini talep etmek, alınan avansın vadesi, tutarı, geri ödeme şekil ve şartları ile uygulanacak faiz oranı ve diğer hususların belirlenmesi ile ilgili Merkez Bankasına görüş vermek, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 131

81) Fon Kurulu kararıyla 5411 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler, yönergeler ve tebliğler çıkarmak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 122

82) Kurul kararlarının uygulanmasını sağlamak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 122

83) Fonun insan kaynakları politikalarını belirlemek, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 122

84) Yurt içi ve yurt dışı muadil kurumların katıldığı uluslararası malî, iktisadî ve meslekî teşekküllere üye olmak, görev alanına giren hususlarda yabancı ülkelerin yetkili mercileri ile mutabakat zaptı imzalamak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 122

85) Kanunla ve diğer ilgili mevzuatla verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu MADDE 122