BASIN AÇIKLAMALARI / 2018 YILI

CELİLOĞLU GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET

LİMİTED ŞİRKETİ 

İlanıdır

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun 27.02.2018 tarih ve 81514179-100-E.4554 sayılı yazısında Fon Kurulunun 23.02.2018 tarih ve  2018/103 Sayılı kararı ile şirketimizin tasfiyesine 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 19’uncu maddesine göre uygun bulunduğu bildirilmiştir.

Şirketimizin tasfiyesine ve sicilden terkin olunmasına dair hazırlık işlemleri ile ilan ve bilançonun hazırlanması işlemlerine yönelik olarak 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 19’uncu Maddesinin Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar hükümleri gereği, Celiloğlu Gıda ve Tarım Ürünleri Pazarlama İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi 'nin hazırlanacak bilançosuna esas olmak üzere;

-           Şirketten alacaklı olanlar ile menkul ve gayrimenkulleri üzerinde istihkak iddiasında bulunanların yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve senet, defter özeti ve benzeri delillerin asıl veya tasdikli suretlerini tevdi etmeleri,

-           Şirkete borçlu olanların kendilerini ve borçlarını bildirmeleri,

-           Hazırlanacak sıra cetvelinin tebliğine esas adreslerini bildirmeleri ve tebliğ masrafını vermeleri gerekmektedir.

Bu kapsamda,

-           Şirketin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranların, o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları Şirketin Müdürler Kurulu emrine tevdi etmeleri, etmelerse rüçhan haklarından mahrum kalacakları,

-           Yukarıdaki hususları yerine getirmeyen ilgililer hakkında Şirketin kayıtlarında yer alan bilgiler kapsamında işlem tesis edileceği

hususları da dikkate alınarak Şirkete yapılacak bildirimlerin aşağıda yer alan tebligat adresine yapılması ilan edilir.

Ünvanı                   : Celiloğlu Gıda ve Tarım Ürünleri Pazarlama İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi

Tebliğat Adresi    :  Fevzi Çakmak Mah. İl Özel İdare Binası C Blok Kat: 1 No:149 DÜZCE