BASIN AÇIKLAMALARI / 2018 YILI

Everest Saat Altın Pırlanta İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi’nin İlanıdır


Başbakan Yardımcılığı (Sayın Nurettin CANİKLİ) Makamının 08/06/2017 tarihli ve 2017/332 sayılı kararıyla Şirketimizin tasfiyesi 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 19 uncu maddesine göre uygun görülmüştür.

10/11/2016 Tarihli ve 6758 Sayılı Kanunun 19 uncu Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların “Bilançonun düzenlenmesi” başlıklı 11 inci maddesi “Şirketin yönetim organı tarafından, ilan neticesinde şirket kayıtları ile teyid edilen veya kesin hükmü haiz vesikalar ile tevsik edilerek kaydettirilen alacaklar ve bildirilen borçlar da dikkate alınarak bilanço hazırlanır” ve “Sıra cetveli” başlıklı 12’nci maddesinin birinci fıkrası “(1) İlan neticesinde kayıt altına alınan alacaklar, yönetim organı tarafından 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 6183 sayılı Kanun ile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 206 ncı maddesine uygun olarak düzenlenecek sıra cetveli ile tasfiye kararı verilen şirketin alacaklılarına dağıtılır” hükümleri uyarınca Everest Saat Altın Pırlanta İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketinin (Şirket)  düzenlenecek bilançosuna ve sıra cetveline esas olmak üzere:

-          İşbu ilandan itibaren on beş gün içinde aşağıda yer alan şirket tebligat adresine Şirketten alacaklı olanlar ile menkul ve gayrimenkulleri üzerinde istihkak iddiasında bulunanların yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini tevdi etmeleri; Şirkete borçlu olanların kendilerini ve borçlarını bildirmeleri gerekmektedir.

-          Şirketin mallarını ellerinde bulunduranların, o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları Şirketin Müdürler Kurulu emrine ilandan itibaren on beş gün içinde tevdi etmeleri gerekmekte olup etmezlerse rüçhan haklarından mahrum kalacaklardır.

-          Hazırlanacak sıra cetveli Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilecektir.

-          Yukarıdaki hususları yerine getirmeyen ilgililer hakkında Şirketin kayıtlarında yer alan bilgiler kapsamında işlem tesis edilecektir.

 

Şirketin Unvanı

:

Everest Saat Altın Pırlanta İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi

 

Tebligat Adresi

:

Yağcılar Mah.15 Temmuz Bulvarı No:150 Adapazarı/SAKARYA