BASIN AÇIKLAMALARI / 2017 YILI

Anatolia Emlak İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi

İlanıdır

 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun 06/01/2017 tarih ve 81514179-200-E.554 sayılı yazısında; Fon Kurulunun 05/01/2017 tarihli ve 2017/2 sayılı kararıyla Şirketimizin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Kontrolündeki Şirketlerin Tasfiyesine Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında tasfiyesine ve sicilden terkin olunmasına dair hazırlık işlemleri ile ilan ve bilançonun hazırlanması işlemlerinin başlatılmasına karar verildiğinden bahisle Şirketimizin tasfiye ve sicilden terkin olunmasına dair hazırlık işlemleri ile ilan ve bilançonun hazırlanması işlemlerine ilişkin sürecin başlatılması hususu bildirilmiştir.

Diğer taraftan T.C. Başbakan Yardımcılığı (Sayın Nurettin CANİKLİ) Makamının 19.04.2017 tarih ve 2017/216 sayılı kararıyla Şirketimizin tasfiye ve sicilden terkin olunmasına dair hazırlık işlemleri ile ilan ve bilançonun hazırlanması işlemlerine devam edilmesine uygunluk verilmiştir.

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134 üncü maddesinin 9 uncu fıkrası ve 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Kontrolündeki Şirketlerin Tasfiyesine Dair Yönetmelik hükümleri gereği, Anatolia Emlak İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketinin (kısaca Şirket) hazırlanacak bilançosuna esas olmak üzere,

-          Şirketten alacaklı olanlar ile menkul ve gayrimenkulleri üzerinde istihkak iddiasında bulunanların yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve senet, defter özeti ve benzeri delillerinin asıl veya tasdikli suretlerini tevdi etmeleri,

-          Şirkete borçlu olanların kendilerini ve borçlarını bildirmeleri,

-          Hazırlanacak sıra cetvelinin tebliğine esas adreslerini bildirmeleri ve tebliğ masrafını vermeleri

gerekmektedir.

Bu kapsamda,

-          Şirketin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranların, o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları Şirketin Müdürler Kurulu emrine tevdi etmeleri, etmezlerse rüçhan haklarından mahrum kalacakları,

-          Yukarıdaki hususları yerine getirmeyen ilgililer hakkında Şirketin kayıtlarında yer alan bilgiler kapsamında işlem tesis edileceği

hususları da dikkate alınarak Şirkete yapılacak bildirimlerin aşağıda yer alan tebligat adresine yapılması ilan edilir.

 

Unvan                        : Anatolia Emlak İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi

Tebligat Adresi           : Raufbey Mah. Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı No: 14 Osmaniye