BASIN AÇIKLAMALARI / 2017 YILI

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

 

04 Haziran 2015

Asya Katılım Bankası A.Ş Basın Açıklaması (3)

Bilindiği üzere BDDK, 29 Mayıs 2015 tarihinde aldığı 6318 sayılı karar ile Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin (Bankasya) “temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimini” TMSF’ye devretmiştir.

Konunun kamuoyuna yansıması sonrasında -bir kısmı eksik bilgiden önemli bir kısmı ise bazı çevrelerin çarpıtma gayretlerinden kaynaklanır şekilde- gerçek durumu yansıtmayan çokça haber ve yorumla karşılaşılması üzerine, aşağıdaki hususların kamuoyuna açıklanması zarureti doğmuştur.

1-      Söz konusu kararın herhangi bir denetim raporuna dayanmaksızın alınmış olduğunu iddia eden haber ve yorumlar, bütünüyle yanlıştır.

Söz konusu karar, BDDK denetim elemanları tarafından tanzim edilen denetim raporlarına ve ilgili birimlerin (denetim, uygulama ve hukuk) bu yöndeki görüşlerine dayanmakta olup; yapılan işlem 5411 sayılı Kanun’la bütünüyle uyumludur.

2-      Bankanın sermaye yeterlilik rasyosunun yüksek olduğu, 2015 yılının ilk 3 ayında kar ettiği, özkaynaklarının pozitif düzeyde olduğu ve hakim ortaklarının banka kaynaklarını suistimal ettiğine dair bir tespitin bulunmadığı; bu hususlara rağmen söz konusu kararın alınmış olmasının hukuka ve ekonomik gereklere aykırı olduğu yönündeki açıklamalar, gerçekleri gizlemeye ve kamuoyunu yanlış yönlendirmeye dönük değerlendirmelerdir. Gerçek durum aşağıda özetlenmektedir:

Malum olduğu üzere, bir banka hakkında böyle bir kararın verilmesi, 5411 sayılı Kanun’un 71. maddesinde 5 ayrı bent halinde sayılmış olan durumların varlığına bağlıdır. Bu 5 ayrı durumdan herhangi birinin varlığının tespiti halinde, bu yönde bir kararın verilmesi (mümkün olmaktan öte) kaçınılmaz bir gerekliliktir.

Madde hükmüne göre, örneğin, bir bankanın mali bünyesinin düzeltilemeyecek ölçüde bozulduğunun tespit edilmesi (a) bendinin; yükümlülüklerini yerine getiremeyecek duruma (mevduat ve diğer ödemelerini yapabilecek likidite imkanını kaybetmesi gibi) düşmesi (c) bendinin; özkaynaklarının negatif seviyeye düşmesi (d) bendinin; ortak ya da yöneticilerin banka kaynaklarını önemli miktarlara tekabül edecek şekilde suistimal etmesi ise (e) bendinin konusuna girmektedir.

Bu bağlamda, söz konusu banka hakkında verilen kararın (daha önce BDDK tarafından kamuoyuna duyurulduğu üzere), Bankasya’nın mali bünyesi, ortaklık ve yönetim yapısı ile faaliyetlerinde yaşanan sorunlar dolayısıyla alındığı ve Kanun’un 71. maddesinin (b) bendine dayalı olduğu hususu, bilinçli yahut bilinçsizce gözden kaçırılmakta/kaçırılmak istenmektedir.

Kurumumuzca yürütülen görevin kamusal yanı ve faaaliyet izni kaldırılmamış olan Banka’ya zarar vermemek adına sürecin hassasiyetle yönetilmesi gerekliliği nedeniyle, bu aşamada, karara gerekçe teşkil hususlara dair daha fazla açıklama yapılması uygun olmayacaktır.

Ancak, bununla birlikte; “Bankanın mali bünyesi sorunsuz; o halde karar hukuka aykırıdır” şeklinde özetlenebilecek olan söz konusu önermenin, hem öncülü hem de vardığı sonuç bakımından, gerçek durumla ve ilgili hukuki normlarla uyumlu olmadığı net bir şekilde bilinmelidir.

3-      Kamuoyunu yanlış yönlendirmek amacıyla bir kısım medya organlarınca çarpıtılan diğer bir konu da “Banka hisselerinin mülkiyetine” ilişkindir.

Bilinmelidir ki; Hakkında 71. madde kapsamında işlem tesis edilen bir bankanın hisselerinin mülkiyetinin, hangi koşullara bağlı olarak ve hangi usulle TMSF’ye intikal edebileceği Kanun’un 107. maddesinde tarif edilmiştir.  Diğer bir ifadeyle, bir banka hakkında Kanun’un 71. maddesi çerçevesinde işlem yapılırken “BDDK tarafından hisselerin mülkiyetinin TMSF’ye devredilmesi” anlamına gelecek herhangi bir uygulama, hukuk sistemimizde mevcut değildir.

BDDK, 71. maddede sayılan durumların varlığını tespit ettiği taktirde, durumu değerlendirmekte, iki karardan birisini vermektedir.

Bunlardan ilki, bankanın faaliyet iznini kaldırmaktır ki bu durum TMSF tarafından Kanun’un 106. maddesi çerçevesinde bankanın tasfiye sürecinin başlatılmasını gerektirmektedir. İkinci alternatif ise bankanın, faaliyet iznini kaldırmaksızın, “temettü hariç ortaklık haklarıyla yönetim ve denetimini” TMSF’ye devretmektir. Bu durumda TMSF, Kanun’un 107. maddesi çerçevesinde işlem tesisine yetkili hale gelmektedir.

Bankasya hakkında verilen karar da bunlardan ikincisidir ve bu durum, hisselerin mülkiyetinin hissedarlara ait olmaya devam ettiği, ancak hissedarların temettü (kardan pay alma) hakkı dışındaki bütün hak ve yetkileri”nin TMSF tarafından kullanılacağı anlamına gelmektedir.

Bu bağlamda, ilgili otoritelerin Kanun’un çizdiği çerçeve dışında herhangi bir iş ya da işlem gerçekleştirmesi mümkün olmayıp; basın-yayın organları da yasal sürecin ayrıntılarına vakıf olmayan kesimlerin yanlış yönlendirilmesine sebebiyet verecek haber ve yorumlardan kaçınmalıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

 

 


20.12.2017 MÜFLİS BANK ASYA İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULARA VERİLEN CEVAPLAR
29.11.2017 Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin İflas Tasfiye İşlemlerine Başlanılması Hakkında Duyuru
24.11.2017 Kanton Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. Satış İhalesi İptali Duyurusu
13.10.2017 TMSF’den Hazine’ye 36 Milyon USD
18.09.2017 DİBS 60. Etap Ödeme Duyurusu
08.08.2017 Vekalet İlişkisi Sona Eren Avukatlar Listesi
06.07.2017 Everest Saat Altın Pırlanta İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi Tasfiye İlanı
06.07.2017 USS Ulusoy Güvenlik Ve Koruma Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi Tasfiye İlanı
06.07.2017 İsar Otomotiv Ve Yedek Parça Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Tasfiye İlanı
06.07.2017 İnelsan Mimarlık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Tasfiye İlanı
05.07.2017 TMSF’den Hazineye 125 Milyon TL
17.03.2017 17 Mart 2017 FETÖ/PDY ile ilişkili şirketlerin ve mal varlıklarının satışı hakkında basın açıklaması
27.02.2017 TMSF’den Hazineye 500 Milyon TL
06.02.2017 DİBS 59. Etap Ödeme Duyurusu
03.02.2017 Zamanaşımı Hesaplarına İlişkin Duyuru
05.01.2017 İflas Dairesi Sıfatı ile Sıra Cetveli İlanı